Visa allt om Kilda Aktiebolag
Visa allt om Kilda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 608 4 867 4 270 4 533 4 719 4 048 3 495 3 306 3 775 2 987
Övrig omsättning - - - 64 - - - 105 - -
Rörelseresultat (EBIT) -367 352 50 131 426 273 153 -73 719 383
Resultat efter finansnetto -368 350 47 128 413 281 152 -77 691 379
Årets resultat -216 204 10 52 238 176 94 -77 483 282
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 772 628 448 461 377 322 394 404 571 155
Omsättningstillgångar 1 049 1 317 1 092 1 070 1 079 1 037 828 980 981 824
Tillgångar 1 821 1 945 1 540 1 531 1 456 1 359 1 222 1 384 1 552 978
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 203 419 215 444 592 554 578 484 761 428
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 927 726 449 387 0 143 68 0 89 24
Kortfristiga skulder 691 801 876 699 612 662 576 901 702 526
Skulder och eget kapital 1 821 1 945 1 540 1 531 1 456 1 359 1 222 1 384 1 552 978
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 374 390 346 299 224
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 983 1 664 1 575 1 828 1 680 948 880 1 043 807 629
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 812 685 502 587 505 400 360 409 387 261
Utdelning till aktieägare 0 0 0 240 200 200 200 0 200 150
Omsättning 4 608 4 867 4 270 4 597 4 719 4 048 3 495 3 411 3 775 2 987
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 658 695 610 648 674 578 499 472 629 498
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 389 351 289 304 251 231 215 238 209 170
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -324 394 87 212 507 325 218 -3 806 451
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,32% 13,98% -5,80% -3,94% 16,58% 15,82% 5,72% -12,42% 26,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,15% 18,10% 3,25% 8,56% 29,26% 20,97% 12,52% -4,91% 46,52% 39,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,96% 7,23% 1,17% 2,89% 9,03% 7,04% 4,38% -2,06% 19,13% 12,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,38% 83,36% 80,89% 78,84% 78,77% 75,57% 77,34% 80,07% 81,67% 79,31%
Rörelsekapital/omsättning 7,77% 10,60% 5,06% 8,18% 9,90% 9,26% 7,21% 2,39% 7,39% 9,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,15% 21,54% 13,96% 29,00% 40,66% 40,77% 47,30% 34,97% 49,03% 43,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,81% 164,42% 124,66% 153,08% 176,31% 156,65% 143,75% 108,77% 139,74% 156,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...