Visa allt om Ilse Jacobsen i Hornbaek AB
Visa allt om Ilse Jacobsen i Hornbaek AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 857 6 107 3 347 2 822 2 423 3 730 3 198 2 805 3 114 3 117
Övrig omsättning - - - 19 6 138 66 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 160 688 198 758 155 328 -616 -96 365 59
Resultat efter finansnetto 169 647 195 751 126 303 -635 -121 322 21
Årets resultat 103 365 112 502 126 303 -635 -38 171 8
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6
Omsättningstillgångar 3 317 3 329 3 740 1 643 1 207 1 212 1 521 1 487 1 849 1 754
Tillgångar 3 317 3 329 3 740 1 643 1 207 1 212 1 523 1 490 1 853 1 760
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 291 1 188 823 710 209 83 -220 415 453 282
Obeskattade reserver 399 359 189 139 0 0 0 0 83 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 200 157 109 350 342 263
Kortfristiga skulder 1 627 1 782 2 728 793 799 972 1 634 725 975 1 215
Skulder och eget kapital 3 317 3 329 3 740 1 643 1 207 1 212 1 523 1 490 1 853 1 760
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 535 1 221 649 676 714 720 697 666 613 546
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 414 223 182 175 177 178 175 164 182 159
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 857 6 107 3 347 2 841 2 429 3 868 3 264 2 805 3 114 3 117
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 6 3 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 714 1 018 1 116 941 808 1 243 1 066 935 1 038 1 559
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 241 288 286 298 302 292 278 266 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 160 688 198 758 155 330 -614 -94 367 61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,28% 82,46% 18,60% 16,47% -35,04% 16,64% 14,01% -9,92% -0,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,09% 20,67% 5,32% 46,32% 12,92% 27,06% -40,45% -6,38% 19,70% 3,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,46% 11,27% 5,95% 26,97% 6,44% 8,79% -19,26% -3,39% 11,72% 1,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,33% 44,87% 44,79% 75,02% 63,43% 42,04% 18,48% 40,86% 48,94% 34,42%
Rörelsekapital/omsättning 24,65% 25,33% 30,24% 30,12% 16,84% 6,43% -3,53% 27,17% 28,07% 17,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,30% 44,10% 25,95% 49,45% 17,32% 6,85% -14,45% 27,85% 27,67% 16,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,06% 79,46% 82,37% 93,32% 28,91% 20,06% 13,71% 16,41% 44,72% 12,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...