Visa allt om Mabri Butik o Bensin AB
Visa allt om Mabri Butik o Bensin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 197 4 305 5 805 5 794 5 692 4 832 10 810 31 589 42 879 30 560
Övrig omsättning - 316 491 519 440 500 1 692 817 817 855
Rörelseresultat (EBIT) 515 3 181 409 -478 -250 94 -266 186 -16
Resultat efter finansnetto 465 -90 79 296 -601 -364 66 -277 173 -24
Årets resultat 465 -90 79 296 -601 -364 66 -117 81 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 907 974 1 064 1 202 1 340 1 484 1 630 59 140 195
Omsättningstillgångar 346 451 577 636 634 694 802 1 101 1 776 1 875
Tillgångar 1 253 1 425 1 641 1 838 1 974 2 178 2 432 1 161 1 915 2 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 251 -214 -124 -203 -499 102 311 245 362 281
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 160 103
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
Långfristiga skulder 204 529 675 685 823 1 061 975 0 0 0
Kortfristiga skulder 798 1 111 1 090 1 355 1 650 1 014 1 146 890 1 393 1 687
Skulder och eget kapital 1 253 1 425 1 641 1 838 1 974 2 178 2 432 1 161 1 915 2 071
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 135 134 - - - 144 456 550 585 582
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 75 546 799 634 971 739 1 223 1 427 2 001 1 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 80 214 292 185 334 331 552 690 944 741
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 197 4 621 6 296 6 313 6 132 5 332 12 502 32 406 43 696 31 415
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 3 3 5 5 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 197 2 153 2 903 2 897 1 897 1 611 2 162 6 318 6 126 4 366
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 267 411 506 428 437 405 449 538 513 381
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 582 93 319 547 -334 -103 194 -239 232 39
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,74% -25,84% 0,19% 1,79% 17,80% -55,30% -65,78% -26,33% 40,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,74% 0,21% 11,03% 22,25% -24,11% -11,43% 5,96% -22,65% 9,82% -0,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,36% 0,07% 3,12% 7,06% -8,36% -5,15% 1,34% -0,83% 0,44% -0,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,17% 38,61% 36,31% 35,80% 34,77% 33,59% 16,62% 10,77% 12,97% 12,57%
Rörelsekapital/omsättning -14,14% -15,33% -8,84% -12,41% -17,85% -6,62% -3,18% 0,67% 0,89% 0,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,03% -15,02% -7,56% -11,04% -25,28% 4,68% 12,79% 21,10% 24,92% 17,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17,54% 20,88% 29,08% 23,69% 20,00% 42,11% 39,97% 15,51% 45,15% 52,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...