Visa allt om Regnbågen Sverige AB
Visa allt om Regnbågen Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 234 5 884 4 857 6 875 12 111 9 980 9 758 4 036 9 394 9 164
Övrig omsättning 179 142 148 81 153 92 136 5 29 12
Rörelseresultat (EBIT) 1 099 1 116 171 412 2 112 1 062 951 92 1 132 1 160
Resultat efter finansnetto 1 568 1 534 266 480 2 155 1 156 1 104 232 1 149 1 267
Årets resultat 1 460 1 071 475 337 1 193 767 813 304 733 889
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 912 6 794 5 955 3 931 3 505 4 106 3 334 2 758 2 559 2 668
Omsättningstillgångar 3 411 2 651 2 885 4 788 5 667 3 194 2 992 3 218 3 462 2 803
Tillgångar 10 323 9 444 8 840 8 719 9 172 7 300 6 325 5 976 6 021 5 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 230 7 170 6 399 6 224 6 187 5 264 4 766 4 353 4 549 4 215
Obeskattade reserver 579 820 811 1 177 1 135 623 535 562 718 646
Avsättningar (tkr) 470 410 350 290 230 170 110 50 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 044 1 044 1 279 1 027 1 620 1 243 914 1 011 754 610
Skulder och eget kapital 10 323 9 444 8 840 8 719 9 172 7 300 6 325 5 976 6 021 5 472
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 475 380 430 660 640
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 652 766 1 000 1 287 644 541 487 674 683
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 338 350 446 510 440 370 374 538 504
Utdelning till aktieägare 477 400 300 300 300 270 270 400 500 400
Omsättning 5 413 6 026 5 005 6 956 12 264 10 072 9 894 4 041 9 423 9 176
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 617 2 942 1 619 2 292 4 037 3 327 3 253 1 345 3 131 3 055
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 503 563 381 503 684 609 502 488 689 672
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 402 1 271 322 616 2 445 1 344 1 278 392 1 397 1 409
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,05% 21,14% -29,35% -43,23% 21,35% 2,28% 141,77% -57,04% 2,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,18% 21,18% 3,02% 5,68% 23,78% 16,04% 17,72% 4,12% 21,66% 23,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,94% 33,99% 5,50% 7,20% 18,01% 11,73% 11,49% 6,10% 13,88% 14,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,59% 54,72% 46,43% 49,18% 49,22% 50,12% 44,63% 65,88% 49,35% 51,65%
Rörelsekapital/omsättning 45,22% 27,31% 33,07% 54,71% 33,42% 19,55% 21,30% 54,68% 28,83% 23,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,10% 82,69% 79,54% 81,91% 76,58% 78,40% 81,59% 79,77% 84,14% 85,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 326,72% 253,93% 225,57% 455,11% 342,04% 239,82% 303,50% 281,11% 459,15% 457,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...