Visa allt om S.A. Frakt AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 17 604 12 904 11 254 13 063 14 566 11 030 10 911 10 924 9 451 9 812
Övrig omsättning 489 921 855 982 910 587 761 8 133 113
Rörelseresultat (EBIT) 777 466 631 323 639 -1 195 337 157 350 432
Resultat efter finansnetto 1 125 463 629 339 482 -1 432 175 5 218 253
Årets resultat 643 323 629 439 482 -1 432 175 5 218 253
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 607 9 806 11 473 8 277 7 991 4 798 4 864 3 641 3 170 4 103
Omsättningstillgångar 4 329 3 776 3 442 3 229 4 128 3 236 4 417 4 032 3 611 2 939
Tillgångar 14 936 13 582 14 915 11 507 12 119 8 035 9 281 7 674 6 781 7 041
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 123 3 479 3 156 2 527 2 088 1 605 1 313 1 138 1 133 915
Obeskattade reserver 377 84 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 448 5 610 8 098 5 970 6 152 3 203 5 176 4 516 3 633 3 676
Kortfristiga skulder 4 988 4 409 3 660 3 010 3 879 3 226 2 791 2 020 2 015 2 449
Skulder och eget kapital 14 936 13 582 14 915 11 507 12 119 8 035 9 281 7 674 6 781 7 041
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 84
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 970 3 480 2 411 1 678 1 642 1 989
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 1 392 1 338 905 616 601 728
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 093 13 825 12 109 14 045 15 476 11 617 11 672 10 932 9 584 9 925
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 9 9 11 13 12 10 9 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 467 1 434 1 250 1 188 1 120 919 1 091 1 214 1 050 981
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 414 410 421 497 428 407 338 256 253 282
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 670 1 348 1 363 996 1 373 -526 877 598 639 1 093
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,42% 14,66% -13,85% -10,32% 32,06% 1,09% -0,12% 15,59% -3,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,35% 5,40% 5,88% 5,26% 5,46% -14,87% 3,63% 2,05% 5,16% 6,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,94% 5,69% 7,79% 4,63% 4,54% -10,83% 3,09% 1,44% 3,70% 4,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 77,74% 63,85% 77,93% 44,42%
Rörelsekapital/omsättning -3,74% -4,91% -1,94% 1,68% 1,71% 0,09% 14,90% 18,42% 16,89% 4,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,57% 26,10% 21,16% 21,96% 17,23% 19,98% 14,15% 14,83% 16,71% 13,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,08% 80,31% 83,66% 92,49% 93,66% 84,97% 140,52% 181,04% 160,60% 109,39%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...