Visa allt om Tony Staafs Åkeri AB
Visa allt om Tony Staafs Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 523 743 727 684 757 464 465 402 999 1 752
Övrig omsättning - - - - - 33 - - 132 28
Rörelseresultat (EBIT) -13 -69 14 -11 -9 185 127 -61 130 -165
Resultat efter finansnetto -16 -73 6 -21 -21 179 124 -63 89 -235
Årets resultat -16 -73 6 -21 36 132 91 12 43 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 214 280 412 452 520 377 252 319 1 516
Omsättningstillgångar 168 239 224 115 142 185 100 98 115 335
Tillgångar 335 453 504 527 594 705 476 350 434 1 851
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 211 228 300 294 315 329 247 156 168 125
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 70 70 70 150 123
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 32 11 67 77 128 50 34 43 999
Kortfristiga skulder 124 194 193 166 202 178 110 91 72 604
Skulder och eget kapital 335 453 504 527 594 705 476 350 434 1 851
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 230 0 45 142 194 187
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 107 168 152 197 0 4 0 0 29 32
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 61 83 78 92 105 30 42 79 98 92
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 50 0 25 0
Omsättning 523 743 727 684 757 497 465 402 1 131 1 780
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 523 743 727 684 757 464 465 402 999 1 752
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 213 357 311 352 395 50 87 221 340 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 68 47 147 124 135 289 206 6 176 130
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,61% 2,20% 6,29% -9,64% 63,15% -0,22% 15,67% -59,76% -42,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,88% -15,23% 2,78% -2,09% -1,52% 26,24% 26,68% -17,43% 30,18% -8,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,49% -9,29% 1,93% -1,61% -1,19% 39,87% 27,31% -15,17% 13,11% -9,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,41% 6,06% 4,26% -7,46% -7,93% 1,51% -2,15% 1,74% 4,30% -15,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,99% 50,33% 59,52% 55,79% 53,03% 53,98% 62,73% 58,97% 63,59% 11,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,48% 123,20% 116,06% 69,28% 70,30% 103,93% 90,91% 107,69% 159,72% 55,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...