Visa allt om Älvsjö Rör Aktiebolag
Visa allt om Älvsjö Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 403 7 138 9 686 7 595 8 074 8 298 9 464 7 647 7 198 6 385
Övrig omsättning 602 178 2 082 115 183 108 152 117 108 78
Rörelseresultat (EBIT) 81 -379 2 787 432 253 373 107 289 111 167
Resultat efter finansnetto 74 -383 2 608 277 68 184 -66 125 -58 -37
Årets resultat 56 -11 1 788 152 78 125 13 86 19 -23
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 100 612 120 3 168 3 165 3 203 3 311 3 344 3 367 3 453
Omsättningstillgångar 598 2 729 3 985 2 773 2 514 2 464 2 647 1 341 1 416 1 151
Tillgångar 1 698 3 340 4 106 5 941 5 680 5 668 5 958 4 685 4 783 4 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 226 2 170 2 181 542 451 445 320 307 341 322
Obeskattade reserver 0 0 375 75 0 48 48 148 148 254
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 810 3 920 4 030 4 341 3 340 3 525 3 306
Kortfristiga skulder 472 1 171 1 550 1 513 1 309 1 145 1 249 890 768 723
Skulder och eget kapital 1 698 3 340 4 106 5 941 5 680 5 668 5 958 4 685 4 783 4 604
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 703 737 677 630 616
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 469 2 538 2 163 1 997 1 285 1 459 1 120 1 044 766
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 869 835 743 683 710 697 580 582 841
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 150 60 72 0 0 0 0
Omsättning 1 005 7 316 11 768 7 710 8 257 8 406 9 616 7 764 7 306 6 463
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 7 1 6 6 6 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 020 9 686 1 266 1 346 1 383 1 352 1 092 1 200 1 064
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 492 3 446 492 468 457 416 346 388 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 91 -364 2 807 479 300 420 154 372 198 259
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -94,35% -26,31% 27,53% -5,93% -2,70% -12,32% 23,76% 6,24% 12,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,83% -11,35% 67,90% 7,31% 4,52% 6,69% 1,81% 6,23% 2,45% 3,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,35% -5,31% 28,78% 5,71% 3,18% 4,57% 1,14% 3,82% 1,63% 2,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -25,56% 57,71% 59,78% 57,81% 51,55% 48,77% 43,40% 50,66% 50,46% 58,21%
Rörelsekapital/omsättning 31,27% 21,83% 25,14% 16,59% 14,92% 15,90% 14,77% 5,90% 9,00% 6,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,20% 64,97% 60,24% 10,11% 7,94% 8,48% 5,96% 8,88% 9,36% 10,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,69% 203,33% 177,35% 95,84% 173,64% 198,34% 203,68% 144,72% 178,91% 153,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...