Visa allt om InfoCaption AB
Visa allt om InfoCaption AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 916 19 069 9 797 6 310 6 758 6 089 5 827 6 447 7 535 6 432
Övrig omsättning 4 2 386 4 198 - 8 - 30 9 - 68
Rörelseresultat (EBIT) -846 1 118 1 069 807 1 335 716 373 503 344 432
Resultat efter finansnetto -1 132 988 1 042 815 1 344 732 377 504 362 455
Årets resultat -98 79 598 467 738 538 277 366 258 309
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 419 8 312 6 784 63 50 53 68 83 101 55
Omsättningstillgångar 6 613 7 090 4 684 3 040 3 305 2 364 2 308 3 059 3 066 3 214
Tillgångar 16 033 15 402 11 468 3 102 3 355 2 417 2 375 3 141 3 167 3 268
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 108 5 627 5 547 738 1 001 793 655 778 662 604
Obeskattade reserver 13 817 817 548 339 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 935 2 755 940 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 977 6 203 4 163 1 816 2 016 1 624 1 720 2 363 2 505 2 665
Skulder och eget kapital 16 033 15 402 11 468 3 102 3 355 2 417 2 375 3 141 3 167 3 268
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 1 871 1 917 1 573 1 483
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 724 4 574 3 168 2 034 2 362 2 390 197 315 408 297
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 857 1 365 948 698 751 750 651 719 659 575
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 730 530 0 400 250 200
Omsättning 19 920 21 455 13 995 6 310 6 766 6 089 5 857 6 456 7 535 6 500
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 7 4 4 4 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 992 1 907 1 400 1 578 1 690 1 522 1 942 1 612 1 884 1 608
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 778 617 603 717 804 820 949 757 672 595
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 191 1 963 1 073 807 1 338 730 388 522 364 453
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,44% 94,64% 55,26% -6,63% 10,99% 4,50% -9,62% -14,44% 17,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,25% 7,27% 9,35% 26,31% 40,03% 30,33% 15,87% 16,11% 11,49% 13,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,22% 5,87% 10,94% 12,93% 19,87% 12,04% 6,47% 7,85% 4,83% 7,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -16,89% 4,65% 5,32% 19,40% 19,07% 12,15% 10,09% 10,80% 7,45% 8,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,69% 40,67% 53,93% 37,57% 37,28% 32,81% 27,58% 24,77% 20,90% 18,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,28% 114,30% 112,52% 167,40% 163,94% 145,57% 134,19% 129,45% 122,40% 120,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...