Visa allt om Öresunds Hiss & Elteknik AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 1 181 1 006 2 040 2 030 715 0 1 875 2 724 4 442 2 968
Övrig omsättning 0 0 2 138 0 137 56 80 50 70
Rörelseresultat (EBIT) 484 -388 266 242 51 -182 40 323 505 -590
Resultat efter finansnetto 483 -388 258 240 49 -187 27 305 483 -611
Årets resultat 461 -388 200 217 38 -187 16 249 483 -611
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 45 0 13 37
Omsättningstillgångar 752 292 799 478 277 242 711 1 105 1 139 731
Tillgångar 752 292 799 478 277 242 756 1 105 1 152 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 675 215 602 402 185 148 335 319 70 -413
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185
Kortfristiga skulder 50 50 169 49 64 67 394 759 1 055 968
Skulder och eget kapital 752 292 799 478 277 242 756 1 105 1 152 768
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - 251 25 348 462 478 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 10 16 326 538 1 257 1 008
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 146 79 473 680 664 549
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 181 1 006 2 042 2 168 715 137 1 931 2 804 4 492 3 038
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 1 2 3 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 591 503 1 020 1 015 715 - 938 908 888 594
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 220 520 711 667 460 45 565 560 594 444
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 518 -287 266 242 51 -182 51 336 528 -560
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,40% -50,69% 0,49% 183,92% - -100,00% -31,17% -38,68% 49,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 64,36% -132,88% 33,29% 50,63% 18,41% - 5,29% 29,32% 43,84% -76,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,98% -38,57% 13,04% 11,92% 7,13% - 2,13% 11,89% 11,37% -19,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 97,81% 97,94% 96,31% 75,24%
Rörelsekapital/omsättning 59,44% 24,06% 30,88% 21,13% 29,79% - 16,91% 12,70% 1,89% -7,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,76% 73,63% 75,34% 84,10% 66,79% 61,16% 44,31% 28,87% 6,08% -53,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 504,00% 584,00% 472,78% 975,51% 432,81% 361,19% 180,46% 145,59% 107,96% 75,52%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...