Visa allt om AB Nusik Rose Marie Bäckstrand
Visa allt om AB Nusik Rose Marie Bäckstrand

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 354 523 627 774 658 655 651 671 612 492
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 20 -54 59 24 29 -23 -19 -13 61 -41
Resultat efter finansnetto 21 -48 60 24 32 -21 -19 -13 61 -29
Årets resultat 21 -48 45 17 22 -21 -19 -16 49 -33
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 52 57 107 158 130 1 4 8
Omsättningstillgångar 278 259 347 384 195 237 196 275 285 181
Tillgångar 278 259 399 441 302 395 325 276 290 189
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 107 155 109 83 61 82 101 117 68
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 150 152 244 332 80 333 243 175 173 121
Skulder och eget kapital 278 259 399 441 302 395 325 276 290 189
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 186 100 40 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 62 137 205 135 210 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader - 92 85 150 88 170 122 83 39 32
Utdelning till aktieägare 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 354 523 627 774 658 655 651 671 612 492
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 354 523 627 774 658 655 651 671 612 492
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 158 208 311 466 323 418 322 280 187 208
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 -54 65 30 36 -16 -11 -9 65 -37
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,31% -16,59% -18,99% 17,63% 0,46% 0,61% -2,98% 9,64% 24,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,19% -18,53% 15,04% 5,44% 10,60% -5,32% -5,54% -4,35% 21,03% -15,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,65% -9,18% 9,57% 3,10% 4,86% -3,21% -2,76% -1,79% 9,97% -5,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,10% 63,48% 82,14% 93,15% 83,28% 82,29% 77,42% 67,81% 67,65% 76,42%
Rörelsekapital/omsättning 36,16% 20,46% 16,43% 6,72% 17,48% -14,66% -7,22% 14,90% 18,30% 12,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,04% 41,31% 38,85% 24,72% 27,48% 15,44% 25,23% 36,59% 40,34% 35,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,67% 84,87% 71,31% 65,36% 157,50% 49,55% 67,08% 147,43% 133,53% 100,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...