Visa allt om Muscle Machine Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 940 720 603 491 605 2 077 3 679 3 233 3 132 2 310
Övrig omsättning 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -28 -5 777 -4 300 -4 005 -4 045 -3 200 -1 193 -1 970 -1 174 564
Resultat efter finansnetto 0 60 281 -4 851 1 812 -133 351 -14 386 -7 848 1 999 2 310
Årets resultat 1 396 61 431 -3 808 6 252 2 027 1 461 -13 256 -7 501 1 688 10 081
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 356 43 855 301 482 253 641 153 272 130 767 133 852 47 462 40 936 38 496
Omsättningstillgångar 47 261 80 416 17 020 21 940 53 035 79 335 53 153 59 617 95 498 98 668
Tillgångar 64 617 124 271 318 502 275 581 206 307 210 102 187 006 107 078 136 434 137 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 478 122 466 303 644 270 452 190 200 188 174 155 713 88 093 95 594 93 906
Obeskattade reserver 0 1 396 2 546 3 589 8 389 11 749 13 295 14 910 16 020 16 533
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 487 791 7 087 9 650 14 361 3 015 23 882 25 472
Kortfristiga skulder 138 409 9 825 748 631 530 3 637 1 060 938 1 253
Skulder och eget kapital 64 617 124 271 318 502 275 581 206 307 210 102 187 006 107 078 136 434 137 164
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 982 2 111 2 460 1 844 638
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 304 1 461 1 502 1 287 607
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 940 720 603 491 648 2 077 3 679 3 233 3 132 2 310
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 3 3 3 3 3 4 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 240 201 164 202 692 920 808 783 1 155
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 268 1 106 1 037 1 043 1 082 893 1 034 807 652
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -28 -5 687 -4 169 -3 874 -3 914 -3 100 -1 121 -1 924 -1 174 564
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,56% 19,40% 22,81% -18,84% -70,87% -43,54% 13,80% 3,22% 35,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,00% 48,56% -0,57% 0,68% 0,23% 5,48% 0,77% -6,94% 2,12% 2,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,11% 8 381,94% -301,99% 382,28% 78,02% 554,60% 39,28% -229,91% 92,50% 149,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,79% 99,03% 89,88% 98,98% 79,01% 98,46% 99,70% 100,00% 99,46% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 013,09% 11 112,08% 1 193,20% 4 316,09% 8 661,82% 3 794,17% 1 345,91% 1 811,23% 3 019,16% 4 217,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,78% 99,42% 95,96% 99,15% 95,36% 93,92% 88,81% 93,13% 78,72% 77,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34 247,10% 19 661,61% 173,23% 2 933,16% 8 404,91% 14 968,87% 1 461,45% 5 624,25% 10 181,02% 7 874,54%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...