Visa allt om RTK, Röstlunds Teknik för Kontor AB
Visa allt om RTK, Röstlunds Teknik för Kontor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 2 154 2 179 2 143 2 128 1 907 2 118 2 327 2 710 3 146 2 492
Övrig omsättning - - - - - 2 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 101 -16 88 -2 8 71 158 57 94 -119
Resultat efter finansnetto 99 -17 85 -3 6 69 157 58 92 -120
Årets resultat 58 -2 48 -3 4 38 115 45 92 -110
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 3 6 12
Omsättningstillgångar 443 422 473 293 401 395 452 499 485 385
Tillgångar 443 422 473 293 401 395 454 502 491 397
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 221 163 215 167 171 217 279 164 269 177
Obeskattade reserver 47 22 39 17 17 17 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 117 237 218 109 214 162 176 338 222 220
Skulder och eget kapital 443 422 473 293 401 395 454 502 491 397
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 228 230 416 564
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 249 259 334 233 253 7 10 22 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 128 123 149 119 126 132 39 205 279
Utdelning till aktieägare 20 0 50 0 0 50 100 0 150 0
Omsättning 2 154 2 179 2 143 2 128 1 907 2 120 2 329 2 710 3 146 2 492
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 077 1 090 1 072 1 064 1 907 2 118 2 327 1 355 1 573 1 246
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 203 202 201 254 382 400 391 203 337 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 101 -16 88 -2 8 73 160 60 100 -113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,15% 1,68% 0,70% 11,59% -9,96% -8,98% -14,13% -13,86% 26,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,80% -3,79% 18,60% -0,68% 2,00% 17,97% 34,80% 11,95% 19,14% -29,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,69% -0,73% 4,11% -0,09% 0,42% 3,35% 6,79% 2,21% 2,99% -4,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,40% 41,40% 47,32% 45,96% 42,79% 47,64% 47,74% 48,04% 48,57% 52,25%
Rörelsekapital/omsättning 15,13% 8,49% 11,90% 8,65% 9,81% 11,00% 11,86% 5,94% 8,36% 6,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,16% 42,69% 51,89% 61,52% 45,77% 58,11% 61,45% 32,67% 54,79% 44,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,21% 47,26% 95,41% 109,17% 105,61% 109,26% 138,64% 94,97% 126,58% 86,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...