Visa allt om Magnus & Patriks El & Tele AB
Visa allt om Magnus & Patriks El & Tele AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 817 3 841 5 059 5 049 5 522 4 291 3 434 3 499 3 289 3 085
Övrig omsättning 1 72 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 452 107 573 519 981 589 379 303 532 409
Resultat efter finansnetto 455 111 588 540 1 004 603 380 304 542 411
Årets resultat 353 285 553 285 553 447 275 217 389 305
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 53 82 110 20 28 15 33 61 95
Omsättningstillgångar 2 306 2 273 2 611 2 397 2 301 1 691 1 306 1 351 1 427 1 104
Tillgångar 2 423 2 327 2 693 2 507 2 321 1 719 1 321 1 384 1 488 1 199
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 941 1 838 1 803 1 500 1 465 1 162 965 940 958 744
Obeskattade reserver 9 9 269 396 252 2 11 11 22 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 473 479 621 612 604 555 345 433 508 429
Skulder och eget kapital 2 423 2 327 2 693 2 507 2 321 1 719 1 321 1 384 1 488 1 199
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 899 977 781 794 744 774 668 632
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 720 1 597 1 050 874 799 621 515 326 233 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 713 608 722 692 624 578 496 465 375 317
Utdelning till aktieägare 250 250 250 250 250 250 250 250 235 175
Omsättning 4 818 3 913 5 059 5 049 5 522 4 291 3 434 3 499 3 289 3 085
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 6 5 5 5 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 963 768 843 842 1 104 858 687 875 1 096 1 028
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 477 426 431 411 426 383 331 380 426 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 488 136 602 538 989 609 396 331 566 461
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,41% -24,08% 0,20% -8,57% 28,69% 24,96% -1,86% 6,38% 6,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,74% 4,81% 21,95% 21,58% 43,30% 35,08% 28,84% 22,54% 36,76% 34,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,42% 2,92% 11,68% 10,71% 18,20% 14,05% 11,09% 8,92% 16,63% 13,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,34% 74,41% 76,77% 73,80% 69,97% 73,01% 75,13% 100,00% 68,41% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,05% 46,71% 39,34% 35,35% 30,73% 26,47% 27,98% 26,24% 27,94% 21,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,40% 79,29% 74,74% 71,47% 71,12% 67,68% 73,66% 68,49% 65,45% 63,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 465,75% 457,20% 410,14% 380,39% 372,02% 296,94% 361,74% 302,77% 268,11% 242,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...