Visa allt om Berglunda Gård Aktiebolag
Visa allt om Berglunda Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 6 580 7 477 5 436 6 288 4 525 3 183 3 035 3 000 3 391 2 189
Övrig omsättning - - 66 210 38 68 - 2 146 83
Rörelseresultat (EBIT) -72 82 25 90 52 70 79 133 574 107
Resultat efter finansnetto -85 47 0 79 32 52 60 92 498 16
Årets resultat -5 57 47 82 44 15 41 14 283 16
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 110 123 212 308 479 504 570 724 2 138
Omsättningstillgångar 2 101 3 284 3 436 2 613 2 198 1 407 1 324 1 245 1 203 531
Tillgångar 2 182 3 394 3 559 2 825 2 506 1 887 1 828 1 815 1 927 2 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 573 579 521 684 602 558 543 502 488 138
Obeskattade reserver 0 83 112 180 217 250 220 220 150 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 498 1 301 1 538 830 960 815 781 770 778 1 814
Kortfristiga skulder 1 111 1 433 1 387 1 131 726 264 284 323 512 717
Skulder och eget kapital 2 182 3 394 3 559 2 825 2 506 1 887 1 828 1 815 1 927 2 668
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 272 250 275 255 226 45
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 164 844 313 305 65 67 60 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 483 315 153 157 159 153 151 110 82 13
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 580 7 477 5 502 6 498 4 563 3 251 3 035 3 002 3 537 2 272
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 645 2 492 2 718 3 144 2 263 1 592 1 518 3 000 3 391 2 189
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 402 382 213 214 232 223 221 373 318 60
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -42 119 60 131 116 152 157 225 665 252
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,00% 37,55% -13,55% 38,96% 42,16% 4,88% 1,17% -11,53% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,89% 2,47% 0,81% 3,36% 2,87% 4,61% 5,20% 7,82% 30,51% 4,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,96% 1,12% 0,53% 1,51% 1,59% 2,73% 3,13% 4,73% 17,34% 5,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,54% 32,41% 24,43% 22,11% 31,31% 41,63% 45,47% 44,87% 52,23% 57,74%
Rörelsekapital/omsättning 15,05% 24,76% 37,69% 23,57% 32,53% 35,91% 34,27% 30,73% 20,38% -8,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,26% 18,97% 17,09% 28,91% 30,40% 39,33% 38,57% 36,39% 30,93% 5,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,00% 76,06% 75,34% 90,36% 69,70% 230,30% 122,54% 102,48% 113,48% 41,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...