Visa allt om Martin Anders Kristianstad AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 217 477 209 333 202 124 209 002 182 819 171 382 161 346 142 051 161 908 170 603
Övrig omsättning 6 137 6 052 16 136 5 063 4 576 4 390 5 883 4 923 3 826 4 489
Rörelseresultat (EBIT) 33 917 28 554 32 910 13 897 13 814 12 821 14 527 16 106 15 358 18 024
Resultat efter finansnetto 33 915 28 539 32 902 13 887 13 814 12 858 14 563 16 648 15 486 18 533
Årets resultat 26 863 22 339 28 033 10 640 10 267 9 476 11 240 12 887 12 007 13 709
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 818 86 793 90 671 105 729 109 722 112 606 118 806 104 588 102 127 92 385
Omsättningstillgångar 257 759 234 034 199 788 164 633 163 867 148 119 135 267 127 620 115 847 136 107
Tillgångar 341 577 320 827 290 459 270 362 273 589 260 725 254 073 232 208 217 973 228 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 315 135 293 273 270 934 242 900 232 260 224 993 218 518 207 278 193 756 181 750
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 273 1 084 976 176 72 0 59 0 0 564
Långfristiga skulder 0 0 0 10 615 10 615 10 615 10 615 10 615 11 130 10 382
Kortfristiga skulder 25 168 26 471 18 550 16 671 30 641 25 117 24 881 14 315 13 088 35 798
Skulder och eget kapital 341 577 320 827 290 459 270 362 273 589 260 725 254 073 232 208 217 973 228 493
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 660 650 620 610 600 570 560 570 570 546
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 770 16 225 15 998 16 787 15 899 14 898 11 623 11 346 11 798 12 614
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 753 6 466 7 097 7 698 7 005 6 446 4 893 4 679 4 850 5 009
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 223 614 215 385 218 260 214 065 187 395 175 772 167 229 146 974 165 734 175 092
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 44 41 47 44 42 36 34 39 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 943 4 758 4 930 4 447 4 155 4 081 4 482 4 178 4 151 3 877
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 539 539 594 545 548 544 500 501 453 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 37 524 33 232 37 927 19 389 20 174 18 769 18 841 20 429 20 967 23 002
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,89% 3,57% -3,29% 14,32% 6,67% 6,22% 13,58% -12,26% -5,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,93% 8,90% 11,33% 5,14% 5,05% 4,93% 5,74% 7,17% 7,33% 8,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,60% 13,64% 16,28% 6,65% 7,56% 7,50% 9,04% 11,73% 9,86% 10,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,99% 31,81% 32,74% 28,63% 31,88% 34,27% 32,34% 34,36% 31,04% 33,52%
Rörelsekapital/omsättning 106,95% 99,15% 89,67% 70,79% 72,87% 71,77% 68,42% 79,76% 63,47% 58,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,26% 91,41% 93,28% 89,84% 84,89% 86,30% 86,01% 89,26% 88,89% 79,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 680,44% 564,50% 666,74% 655,05% 295,32% 348,27% 314,49% 547,96% 506,20% 224,28%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -88 -590 -150 -169 -56 -88 -91 -30 -126 -49
Resultat efter finansnetto 370 1 603 1 042 13 303 3 189 2 071 21 612 22 731 20 569 5 837
Årets resultat 291 1 386 813 12 435 1 674 1 614 21 256 22 514 20 419 5 617
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 203 63 560 72 913 70 938 75 719 75 719 75 669 64 669 21 175 19 675
Omsättningstillgångar 62 920 36 310 25 534 30 374 15 335 13 926 12 746 2 558 24 812 4 241
Tillgångar 100 123 99 870 98 446 101 312 91 055 89 646 88 415 67 228 45 987 23 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 017 99 726 98 340 97 528 88 092 89 418 87 804 66 548 44 034 23 615
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 106 143 106 3 785 2 962 227 611 679 1 952 301
Skulder och eget kapital 100 123 99 870 98 446 101 312 91 055 89 646 88 415 67 228 45 987 23 916
Löner & utdelning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -88 -590 -150 -169 -56 -88 -91 -30 -126 -49
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,89% 99,86% 99,89% 96,27% 96,75% 99,75% 99,31% 98,99% 95,75% 98,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59 358,49% 25 391,61% 24 088,68% 802,48% 517,72% 6 134,80% 2 086,09% 376,73% 1 271,11% 1 408,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!