Visa allt om Tele-Mik AB
Visa allt om Tele-Mik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 767 1 117 953 1 167 1 120 1 584 1 410 1 587 1 846 1 939
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 556 337 -81 -17 -23 249 139 45 -49 -48
Resultat efter finansnetto 548 330 -95 -27 -35 236 116 10 -76 -62
Årets resultat 321 308 -95 -27 -35 236 116 10 -76 -62
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 10 16 21 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 262 668 811 610 805 719 620 628 486 605
Tillgångar 1 262 668 811 615 815 734 641 628 486 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 470 413 106 76 102 437 201 85 75 150
Obeskattade reserver 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 309 111 245 365 385 85 87 87 49 7
Kortfristiga skulder 347 143 460 174 327 212 353 457 363 447
Skulder och eget kapital 1 262 668 811 615 815 734 641 628 486 605
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 290 174 348 348 - 290 348 273 308 329
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 348 0 73 267 329 326
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 135 103 149 148 147 132 168 223 264 243
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 767 1 117 953 1 167 1 120 1 584 1 410 1 587 1 846 1 939
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 767 1 117 953 1 167 1 120 1 584 1 410 794 923 970
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 440 268 507 486 529 432 581 385 457 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 556 337 -76 -12 -18 254 144 45 -49 -48
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 147,72% 17,21% -18,34% 4,20% -29,29% 12,34% -11,15% -14,03% -4,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,06% 50,45% -9,99% -2,76% -2,82% 33,92% 21,68% 7,17% -10,08% -7,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,09% 30,17% -8,50% -1,46% -2,05% 15,72% 9,86% 2,84% -2,65% -2,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,30% 71,80% 67,37% 79,35% 39,11% 55,87% 65,39% 71,77% 61,59% 51,11%
Rörelsekapital/omsättning 33,07% 47,00% 36,83% 37,36% 42,68% 32,01% 18,94% 10,78% 6,66% 8,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,71% 61,83% 13,07% 12,36% 12,52% 59,54% 31,36% 13,54% 15,43% 24,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 341,21% 381,12% 144,57% 272,99% 122,94% 249,06% 117,56% 75,93% 36,64% 38,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...