Visa allt om PSAB Scandinavia AB
Visa allt om PSAB Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning - 5 88 44 358 250 377 1 006 6 767 5 733
Övrig omsättning - - - 104 - - 68 - - -
Rörelseresultat (EBIT) - -348 -283 -398 -38 -622 -269 91 1 078 621
Resultat efter finansnetto - -296 8 -370 51 -196 596 2 430 1 119 660
Årets resultat - -117 61 -2 236 108 761 2 496 654 374
Balansräkningar (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 3 510 4 121 4 233 5 096 8 0 2 453 2 558 105
Omsättningstillgångar - 259 160 284 302 6 053 6 661 3 939 2 567 4 979
Tillgångar - 3 769 4 281 4 517 5 399 6 060 6 661 6 392 5 125 5 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 3 701 3 967 4 056 4 558 4 822 5 314 4 703 2 807 2 153
Obeskattade reserver - 0 179 252 622 882 1 220 1 385 1 522 1 306
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 35 25 61 165 0
Kortfristiga skulder - 68 135 209 219 321 102 243 631 1 626
Skulder och eget kapital - 3 769 4 281 4 517 5 399 6 060 6 661 6 392 5 125 5 084
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - - 190 304 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 265 324 159 537 285 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 30 69 51 98 104 84 116 111
Utdelning till aktieägare - 150 150 150 500 500 600 0 0 0
Omsättning - 5 88 148 358 250 445 1 006 6 767 5 733
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 44 22 179 125 189 1 006 6 767 5 733
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 153 152 203 111 320 202 300 446 410
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - -348 -283 -398 -36 -620 -259 138 1 126 674
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -94,32% 100,00% -87,71% 43,20% -33,69% -62,52% -85,13% 18,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -7,83% 0,21% -8,17% 0,94% -3,23% 8,95% 38,27% 22,05% 13,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -5 900,00% 10,23% -838,64% 14,25% -78,40% 158,09% 243,14% 16,70% 12,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 90,91% 84,09% 100,00% 97,60% 96,55% 82,70% 33,28% 29,83%
Rörelsekapital/omsättning - 3 820,00% 28,41% 170,45% 23,18% 2 292,80% 1 739,79% 367,40% 28,61% 58,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 98,20% 95,93% 94,15% 93,41% 90,30% 93,28% 89,55% 76,66% 60,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 380,88% 118,52% 135,89% 137,90% 1 885,67% 6 530,39% 1 620,99% 406,81% 270,05%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...