Visa allt om CDS Invest AB
Visa allt om CDS Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 325 367 308 294 255 81 213 324 9 859
Övrig omsättning - - - - 1 288 1 289 - 599 332 3 713
Rörelseresultat (EBIT) 206 259 129 31 923 978 -6 654 -48 239
Resultat efter finansnetto 311 287 225 34 928 743 -1 043 500 -971 63
Årets resultat 270 238 209 34 557 554 -1 043 500 -956 34
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 241 2 136 2 091 1 970 1 993 2 920 2 810 3 906 5 003 5 806
Omsättningstillgångar 97 69 73 243 238 136 152 182 39 210
Tillgångar 2 338 2 205 2 163 2 214 2 231 3 055 2 962 4 088 5 042 6 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 630 360 223 275 240 -316 -870 173 -328 628
Obeskattade reserver 312 312 312 312 312 105 0 0 0 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 622 803 1 039 884 1 077 2 412 2 575 2 650 4 310 4 515
Kortfristiga skulder 774 730 590 742 601 855 1 258 1 265 1 060 857
Skulder och eget kapital 2 338 2 205 2 163 2 214 2 231 3 055 2 962 4 088 5 042 6 016
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 103
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 325 367 308 294 1 543 1 370 213 923 341 4 572
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 147 - - - - - 286
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 150
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 228 281 151 53 945 1 020 90 750 80 367
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,44% 19,16% 4,76% 15,29% 214,81% -61,97% -34,26% 3 500,00% -98,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,29% 14,78% 12,62% 3,97% 45,85% 26,87% -33,96% 16,00% -0,95% 3,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 102,77% 88,83% 88,64% 29,93% 401,18% 1 013,58% -472,30% 201,85% -533,33% 27,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -275,79%
Rörelsekapital/omsättning -208,31% -180,11% -167,86% -169,73% -142,35% -887,65% -519,25% -334,26% -11 344,44% -75,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,36% 27,36% 21,56% 22,81% 21,06% -7,81% -29,37% 4,23% -6,51% 10,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12,53% 9,45% 12,37% 32,75% 39,60% 15,91% 12,08% 14,39% 3,68% 24,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...