Visa allt om Svetsmästaren Sverige AB
Visa allt om Svetsmästaren Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 150 0 50 592 65 928 58 465 62 322 53 773 54 436 56 773 55 338
Övrig omsättning - - 41 - 35 79 70 6 - -
Rörelseresultat (EBIT) 765 -58 6 546 9 120 5 569 6 430 1 719 -2 117 2 390 3 946
Resultat efter finansnetto 765 -53 6 546 9 230 5 645 6 433 1 709 -2 242 2 117 3 684
Årets resultat 338 -53 -112 5 390 3 117 3 547 985 -63 1 077 1 948
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 281 0 0 207 698 580 199 381 341 257
Omsättningstillgångar 1 057 357 7 274 14 465 20 269 16 462 9 493 11 756 16 039 17 506
Tillgångar 14 338 357 7 274 14 671 20 968 17 043 9 692 12 137 16 380 17 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 695 357 410 5 521 12 381 9 265 5 718 4 733 5 796 5 719
Obeskattade reserver 0 0 0 5 750 3 450 2 050 440 70 2 283 1 707
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 553 0 0 0 0 0 0 0 0 313
Kortfristiga skulder 90 0 6 864 3 400 5 136 5 728 3 535 7 334 8 301 10 025
Skulder och eget kapital 14 338 357 7 274 14 671 20 968 17 043 9 692 12 137 16 380 17 763
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 51 612 510 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 1 161 1 970 2 185 2 614 2 811 5 675 4 997 4 634
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 565 991 1 076 1 235 1 423 2 701 2 378 2 115
Utdelning till aktieägare 0 0 0 5 000 0 0 0 0 1 000 1 000
Omsättning 1 150 0 50 633 65 928 58 500 62 401 53 843 54 442 56 773 55 338
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 3 4 5 7 8 12 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 16 864 16 482 11 693 8 903 6 722 4 536 4 367 4 257
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 586 763 669 568 616 754 587 533
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 037 -58 6 546 9 195 5 712 6 563 1 822 -1 967 2 480 4 046
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -23,26% 12,76% -6,19% 15,90% -1,22% -4,12% 2,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,34% - 90,10% 63,00% 26,93% 37,80% 17,77% -17,38% 14,66% 22,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 66,52% - 12,95% 14,02% 9,66% 10,34% 3,20% -3,88% 4,23% 7,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 18,32% 21,76% 18,90% 20,31% 17,71% 21,95% 25,38% 27,44%
Rörelsekapital/omsättning 84,09% - 0,81% 16,78% 25,88% 17,22% 11,08% 8,12% 13,63% 13,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,85% 100,00% 5,64% 68,20% 71,17% 63,23% 62,34% 39,41% 45,42% 39,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 174,44% - 105,97% 425,44% 394,65% 287,40% 268,54% 160,29% 83,03% 76,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...