Visa allt om Br Allerts Bulk & Miljökalkning AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 12 772 13 440 15 318 16 936 20 460 14 423 16 375 16 513 17 309 17 206
Övrig omsättning 1 223 506 172 118 17 115 3 1 130 17
Rörelseresultat (EBIT) 1 679 3 593 1 440 2 661 2 884 1 491 4 256 3 077 3 854 2 468
Resultat efter finansnetto 3 147 4 205 2 054 3 254 3 376 1 932 4 781 3 643 4 349 2 966
Årets resultat 3 158 3 483 2 655 3 471 2 187 2 774 3 317 2 686 2 792 1 722
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 676 15 139 13 504 16 527 15 262 16 699 15 737 13 008 10 895 8 418
Omsättningstillgångar 4 741 4 533 5 336 4 532 5 549 2 116 2 258 3 946 5 752 7 152
Tillgångar 19 417 19 671 18 841 21 058 20 811 18 815 17 995 16 954 16 647 15 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 485 12 927 11 445 10 790 9 319 9 132 7 138 6 222 5 135 3 743
Obeskattade reserver 2 800 3 300 3 400 4 600 5 654 4 954 6 492 5 852 5 535 4 710
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 010 1 426 2 541 2 126 2 109 2 600 2 116 2 362 3 007 3 747
Kortfristiga skulder 2 122 2 018 1 455 3 542 3 729 2 129 2 249 2 518 2 968 3 368
Skulder och eget kapital 19 417 19 671 18 841 21 058 20 811 18 815 17 995 16 954 16 647 15 569
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 754 3 704 3 610 3 747
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 476 1 451 1 773 1 735
Utdelning till aktieägare 2 000 2 600 2 000 2 000 2 000 2 000 780 2 400 1 600 1 400
Omsättning 13 995 13 946 15 490 17 054 20 477 14 538 16 378 16 514 17 439 17 223
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 825 1 920 1 915 2 117 2 558 1 803 1 819 1 835 1 923 1 721
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 738 654 640 744 684 686 628 612 634 577
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 792 4 526 3 398 3 373 3 822 2 429 4 895 3 792 4 616 3 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,97% -12,26% -9,55% -17,22% 41,86% -11,92% -0,84% -4,60% 0,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,41% 21,55% 11,07% 15,70% 16,45% 10,53% 26,95% 22,11% 27,10% 20,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,95% 31,54% 13,62% 19,53% 16,73% 13,74% 29,61% 22,70% 26,07% 18,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,66% 81,06% 69,98% 68,74% 58,32% 99,85% 99,74% 99,57% 99,43% 95,07%
Rörelsekapital/omsättning 20,51% 18,71% 25,34% 5,85% 8,90% -0,09% 0,05% 8,65% 16,08% 21,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,70% 78,80% 74,82% 68,28% 65,97% 69,07% 67,81% 63,62% 56,78% 46,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,76% 223,29% 365,64% 127,67% 148,11% 97,93% 98,53% 154,01% 192,45% 210,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!