Visa allt om Trivselbostäder Krokslätt AB
Visa allt om Trivselbostäder Krokslätt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 3 733 3 640 3 666 3 532 3 409 3 248 3 050 3 025 2 939 2 870
Övrig omsättning 10 16 - 4 4 2 - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 715 943 1 358 221 557 -197 -1 476 -93 248 321
Resultat efter finansnetto 7 779 7 846 33 246 5 878 2 897 4 417 -1 191 215 804 2 687
Årets resultat 7 779 7 846 33 246 5 878 -14 3 550 -1 198 149 503 2 019
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 056 73 457 66 991 35 404 30 024 27 926 23 508 18 665 19 732 22 058
Omsättningstillgångar 14 294 13 135 12 659 11 871 11 960 12 630 13 503 13 363 14 022 11 182
Tillgångar 94 350 86 592 79 650 47 275 41 984 40 557 37 011 32 028 33 754 33 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 055 51 276 43 430 10 183 4 306 4 320 1 360 1 058 1 094 1 182
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 654 10 654 10 654 10 654 10 654 10 654 11 054 10 654 10 654 10 654
Kortfristiga skulder 24 641 24 662 25 566 26 437 27 025 25 583 24 598 20 317 22 006 21 405
Skulder och eget kapital 94 350 86 592 79 650 47 275 41 984 40 557 37 011 32 028 33 754 33 240
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 40 40 164 181
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 8 13 53 57
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 743 3 656 3 666 3 536 3 413 3 250 3 050 3 025 2 939 2 872
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 214 1 442 1 859 723 1 066 323 -951 386 727 786
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,55% -0,71% 3,79% 3,61% 4,96% 6,49% 0,83% 2,93% 2,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,29% 9,13% 41,93% 12,91% 7,54% 11,69% -2,74% 0,94% 3,66% 9,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 209,46% 217,14% 910,99% 172,76% 92,84% 146,03% -33,25% 9,98% 41,99% 110,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 57,15% 17,16% 25,17% 10,31% -28,43% 18,71% 29,64% 37,11%
Rörelsekapital/omsättning -277,18% -316,68% -352,07% -412,40% -441,92% -398,80% -363,77% -229,88% -271,66% -356,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,59% 59,22% 54,53% 21,54% 10,26% 10,65% 3,67% 3,30% 3,24% 3,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,01% 53,26% 49,51% 44,90% 44,26% 49,37% 54,89% 65,77% 63,72% 52,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...