Visa allt om Kerdos AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2018 är 6 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Nettoomsättning 27 210 22 663 14 214 13 994 20 462 9 300 14 879 17 134 17 894 17 140
Övrig omsättning 30 12 199 551 21 130 404 399 76 136
Rörelseresultat (EBIT) -14 553 -7 485 -4 655 -3 437 -4 006 -893 615 1 634 1 921 1 985
Resultat efter finansnetto -15 554 -8 068 -4 397 -3 521 -4 084 -928 517 1 520 1 794 1 865
Årets resultat -15 554 -6 804 -3 560 -2 374 -1 978 2 126 2 002 1 051 1 201
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 730 35 853 25 008 21 480 8 202 5 072 5 175 5 286 4 503 5 731
Omsättningstillgångar 2 740 2 233 1 822 1 849 1 524 2 307 1 336 4 097 6 331 4 987
Tillgångar 28 470 38 086 26 830 23 329 9 726 7 379 6 511 9 383 10 834 10 718
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 521 617 447 202 760 238 236 2 809 3 307 3 456
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 2 106 3 098 2 766 4 121 3 901
Avsättningar (tkr) 1 847 3 306 1 879 1 083 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 940 23 041 16 726 16 832 4 179 1 287 1 363 1 535 1 342 1 435
Kortfristiga skulder 9 162 11 123 7 778 5 212 4 787 3 749 1 814 2 272 2 064 1 926
Skulder och eget kapital 28 470 38 086 26 830 23 329 9 726 7 379 6 511 9 383 10 834 10 718
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 5 718 5 446
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - - 1 782 1 529
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 1 200
Omsättning 27 240 22 675 14 413 14 545 20 483 9 430 15 283 17 533 17 970 17 276
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 20 13 13 20 36 30 31 30 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 432 1 133 1 093 1 076 1 023 258 496 553 596 591
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 701 562 576 563 527 132 235 243 244 235
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 854 -4 575 -2 807 -2 298 -3 775 -786 740 1 827 2 110 2 154
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,06% 59,44% 1,57% -31,61% 120,02% - -13,16% -4,25% 4,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -51,12% -19,65% -15,86% -14,73% -41,19% -12,10% 9,45% 17,41% 17,73% 18,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -53,48% -33,03% -29,94% -24,56% -19,58% -9,60% 4,13% 9,54% 10,74% 11,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,14% 65,44% 66,41% 67,14% 66,56% 66,67% 68,73% 68,33% 68,07% 68,92%
Rörelsekapital/omsättning -23,60% -39,23% -41,90% -24,03% -15,95% -15,51% -3,21% 10,65% 23,85% 17,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,83% 1,62% 1,67% 0,87% 7,81% 25,49% 40,74% 52,93% 60,19% 60,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,54% 14,78% 20,06% 30,01% 24,94% 48,79% 57,99% 172,84% 299,03% 251,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!