Visa allt om PHW MONTAGE AB
Visa allt om PHW MONTAGE AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 925 805 790 374 609 1 799 1 638 1 592 2 506 2 077
Övrig omsättning - - 46 85 172 167 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 31 -104 -209 -284 -43 353 192 190 113 85
Resultat efter finansnetto 29 -104 -206 25 -57 748 157 149 70 44
Årets resultat 17 -106 -204 164 -57 648 124 89 35 23
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 005 1 032 1 168 1 127 1 160 1 206
Omsättningstillgångar 436 486 659 897 272 848 281 273 255 244
Tillgångar 436 486 659 897 1 278 1 880 1 449 1 400 1 415 1 450
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 305 288 444 798 754 931 383 334 295 259
Obeskattade reserver 0 0 0 0 139 139 121 131 104 86
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 58 52 92 0 143 519 546 594 635 679
Kortfristiga skulder 74 146 123 99 241 291 399 342 381 425
Skulder och eget kapital 436 486 659 897 1 278 1 880 1 449 1 400 1 415 1 450
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 143 0 - - 0 163 118 121 139
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 70 76 501 18 70 654 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 64 24 37 42 196 81 80 285 179
Utdelning till aktieägare 0 0 50 150 120 120 100 75 50 0
Omsättning 925 805 836 459 781 1 966 1 641 1 592 2 506 2 077
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 1 2 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 925 805 790 374 609 900 1 638 796 627 692
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 22 210 33 110 119 355 267 126 253 249
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 -104 -209 -282 -16 401 242 242 159 134
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,91% 1,90% 111,23% -38,59% -66,15% 9,83% 2,89% -36,47% 20,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,11% -21,19% -30,80% 3,68% -3,21% 41,76% 13,25% 13,64% 7,99% 6,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,35% -12,80% -25,70% 8,82% -6,73% 43,64% 11,72% 12,00% 4,51% 4,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,49% 59,13% 41,52% 52,14% 68,14% 87,66% 86,26% 87,88% 84,96% 83,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,14% 42,24% 67,85% 213,37% 5,09% 30,96% -7,20% -4,33% -5,03% -8,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,95% 59,26% 67,37% 88,96% 67,01% 54,97% 32,59% 30,59% 26,14% 22,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 413,51% 237,67% 471,54% 851,52% 102,90% 286,25% 56,39% 64,04% 49,61% 44,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...