Visa allt om Staffan Berglund Transport AB
Visa allt om Staffan Berglund Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 77 692 73 780 62 607 46 913 43 566 40 397 26 724 19 662 19 736 5 190
Övrig omsättning 585 169 292 54 184 39 - - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 833 5 229 2 711 1 989 1 615 3 506 1 796 1 085 867 201
Resultat efter finansnetto 5 659 5 077 2 465 1 826 1 386 3 329 1 716 1 007 604 196
Årets resultat 208 160 79 62 7 14 55 70 67 63
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 273 14 220 10 710 8 716 7 310 5 559 4 712 4 201 5 661 2 773
Omsättningstillgångar 15 095 19 479 17 417 11 712 11 735 15 213 8 924 5 378 3 765 1 062
Tillgångar 27 368 33 699 28 126 20 428 19 045 20 772 13 637 9 579 9 426 3 835
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 153 945 785 702 640 627 614 559 489 422
Obeskattade reserver 2 459 2 395 1 544 1 499 665 101 407 672 763 256
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 485 8 747 6 692 5 893 5 369 4 874 3 433 2 762 4 050 2 070
Kortfristiga skulder 17 271 21 612 19 105 12 333 12 371 15 170 9 183 5 587 4 125 1 087
Skulder och eget kapital 27 368 33 699 28 126 20 428 19 045 20 772 13 637 9 579 9 426 3 835
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 90 80 0 0 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 26 831 22 680 16 963 14 909 13 815 7 439 5 817 5 824 2 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 8 801 7 051 5 070 4 902 3 987 2 476 1 844 2 115 1 031
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 78 277 73 949 62 899 46 967 43 750 40 436 26 724 19 662 19 741 5 190
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 78 73 62 61 54 51 29 22 21 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 996 1 011 1 010 769 807 792 922 894 940 649
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 507 492 487 365 369 354 347 351 380 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 266 9 403 6 587 4 202 4 113 6 099 3 854 2 629 2 392 684
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,30% 17,85% 33,45% 7,68% 7,84% 51,16% 35,92% -0,37% 280,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,32% 15,52% 9,64% 9,74% 8,49% 16,88% 13,17% 11,42% 9,22% 7,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,51% 7,09% 4,33% 4,24% 3,71% 8,68% 6,72% 5,56% 4,40% 5,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,83% 93,01% 91,66% 90,97% 89,60% 91,44% 85,22% 83,17% 84,18% 99,40%
Rörelsekapital/omsättning -2,80% -2,89% -2,70% -1,32% -1,46% 0,11% -0,97% -1,06% -1,82% -0,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,22% 8,35% 7,07% 9,16% 5,93% 3,38% 6,70% 11,01% 11,02% 15,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,40% 90,13% 91,16% 94,96% 94,86% 100,28% 97,18% 96,26% 91,27% 97,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...