Visa allt om Alexandras i Kungsängen AB
Visa allt om Alexandras i Kungsängen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 520 6 289 6 608 6 671 7 192 6 346 5 647 5 654 6 037 6 112
Övrig omsättning 86 132 - 23 31 144 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -385 8 -239 -706 1 316 616 725 750 759 147
Resultat efter finansnetto -454 21 -183 -578 1 326 611 717 747 767 166
Årets resultat -67 408 109 -707 919 -11 442 496 450 54
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 472 676 1 629 2 116 3 417 3 177 1 994 1 857 1 177 551
Omsättningstillgångar 1 490 4 023 3 320 2 973 2 891 1 941 2 247 1 785 2 018 2 094
Tillgångar 1 962 4 699 4 949 5 089 6 308 5 119 4 240 3 642 3 196 2 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 487 3 554 3 146 3 037 3 744 2 825 2 835 2 393 1 898 1 448
Obeskattade reserver 0 400 909 1 355 1 402 1 453 1 001 881 788 658
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 134 221 306 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 342 524 589 697 1 162 841 404 367 511 539
Skulder och eget kapital 1 962 4 699 4 949 5 089 6 308 5 119 4 240 3 642 3 196 2 645
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 669 1 587 - 1 501 1 210 922 830 1 052 1 467
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 562 550 - 461 338 246 293 340 423
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 606 6 421 6 608 6 694 7 223 6 490 5 647 5 654 6 037 6 112
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 7 - 8 7 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 920 898 944 - 899 907 941 942 862 873
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 279 319 305 - 246 221 195 188 199 271
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -251 119 159 -473 1 514 879 941 1 048 969 557
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,23% -4,83% -0,94% -7,24% 13,33% 12,38% -0,12% -6,34% -1,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,62% 0,43% -3,68% -11,36% 21,27% 12,05% 17,12% 20,62% 25,03% 6,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,97% 0,32% -2,75% -8,66% 18,66% 9,72% 12,86% 13,28% 13,25% 2,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,85% 62,70% 64,74% 65,09% 66,16% 57,69% 62,03% 58,60% 57,86% 58,10%
Rörelsekapital/omsättning 20,80% 55,64% 41,33% 34,12% 24,04% 17,33% 32,64% 25,08% 24,96% 25,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,79% 82,27% 77,89% 80,45% 75,73% 76,11% 84,26% 83,53% 77,14% 72,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 422,51% 749,81% 537,01% 403,59% 236,40% 213,67% 520,54% 447,14% 366,73% 361,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...