Visa allt om Vimmerby Camping AB
Visa allt om Vimmerby Camping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 159 5 937 6 071 5 507 4 025 4 206 3 695 3 471 3 506 2 703
Övrig omsättning 281 281 248 140 62 77 63 5 3 8
Rörelseresultat (EBIT) 1 172 775 1 070 1 045 98 826 698 694 556 440
Resultat efter finansnetto 1 026 616 887 832 -172 515 443 359 321 317
Årets resultat 669 419 562 415 39 291 239 183 150 166
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 308 5 145 5 287 5 451 5 408 5 641 5 624 5 783 5 511 2 269
Omsättningstillgångar 2 534 2 168 1 844 1 482 782 1 227 1 055 583 921 383
Tillgångar 7 843 7 313 7 131 6 933 6 190 6 868 6 679 6 367 6 432 2 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 105 2 686 2 267 1 905 1 490 1 451 1 167 928 745 595
Obeskattade reserver 1 073 912 837 675 411 639 512 409 310 199
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 563 2 763 2 963 3 163 3 500 3 727 3 930 4 053 4 147 1 015
Kortfristiga skulder 2 101 952 1 064 1 190 789 1 051 1 070 977 1 230 842
Skulder och eget kapital 7 843 7 313 7 131 6 933 6 190 6 868 6 679 6 367 6 432 2 651
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 207 134 79 178 95
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 041 955 802 1 000 506 362 405 435 323 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 416 328 264 307 167 157 154 139 168 122
Utdelning till aktieägare 300 1 250 0 200 0 0 7 0 0 0
Omsättning 7 440 6 218 6 319 5 647 4 087 4 283 3 758 3 476 3 509 2 711
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 386 1 979 2 024 1 836 2 013 2 103 1 848 1 736 1 753 1 352
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 440 368 441 339 371 348 342 342 251
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 578 1 106 1 364 1 379 410 1 139 976 958 722 635
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,58% -2,21% 10,24% 36,82% -4,30% 13,83% 6,45% -1,00% 29,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,94% 10,60% 15,00% 15,07% 1,60% 12,03% 10,45% 10,90% 8,66% 16,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,37% 13,05% 17,62% 18,98% 2,46% 19,64% 18,89% 19,99% 15,89% 16,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,51% 77,48% 76,81% 76,05% 77,24% 73,32% 75,62% 79,98% 73,42% 77,73%
Rörelsekapital/omsättning 6,05% 20,48% 12,85% 5,30% -0,17% 4,18% -0,41% -11,35% -8,81% -16,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,51% 46,46% 40,95% 34,65% 28,96% 27,98% 23,12% 19,20% 15,05% 27,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,23% 223,32% 167,67% 122,18% 95,82% 114,37% 95,79% 56,50% 72,03% 39,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...