Visa allt om Nackademin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 125 443 98 576 97 889 105 056 98 209 79 200 83 001 104 590 115 812 124 433
Övrig omsättning 135 0 21 0 2 2 1 1 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 19 619 8 684 -1 131 3 873 3 106 -5 223 1 268 7 309 11 735 10 071
Resultat efter finansnetto 19 371 8 310 -1 395 3 675 2 996 -5 325 1 997 8 360 12 526 11 205
Årets resultat 10 973 5 693 626 1 467 2 649 61 1 008 6 985 7 576 6 821
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 019 20 471 21 261 47 964 47 943 2 543 1 099 1 553 1 610 1 406
Omsättningstillgångar 26 043 12 678 11 699 10 891 9 772 54 456 56 429 59 668 60 879 52 094
Tillgångar 48 063 33 149 32 960 58 855 57 714 57 000 57 528 61 221 62 489 53 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 844 9 870 4 178 29 552 28 085 25 436 25 376 24 368 19 723 14 441
Obeskattade reserver 9 008 4 479 3 780 6 561 6 033 6 498 12 103 13 656 14 291 12 105
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 552 9 090 7 112 7 683 11 036 8 383 1 000 5 000 5 000
Kortfristiga skulder 18 211 17 249 15 912 15 631 15 913 14 030 11 666 22 197 23 475 21 954
Skulder och eget kapital 48 063 33 149 32 960 58 855 57 714 57 000 57 528 61 221 62 489 53 500
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD 1 275 1 280 850 839 1 200 1 879 1 447 1 170 1 147 1 016
Varav tantiem till styrelse & VD 85 - - - - 215 - - - -
Löner till övriga anställda 22 429 19 105 18 899 20 306 19 289 18 093 18 474 22 441 28 666 32 618
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 9 426 7 674 7 969 8 690 8 466 8 504 7 920 9 392 11 537 13 410
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 125 578 98 576 97 910 105 056 98 211 79 202 83 002 104 591 115 812 124 433
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 40 40 43 40 37 41 63 65 88
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 917 2 464 2 447 2 443 2 455 2 141 2 024 1 660 1 782 1 414
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 770 719 721 719 740 797 708 529 646 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 449 9 558 -186 5 158 4 263 -4 309 1 831 8 066 12 426 10 605
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,26% 0,70% -6,82% 6,97% 24,00% -4,58% -20,64% -9,69% -6,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,82% 26,20% -3,43% 6,58% 5,38% -9,14% 3,99% 14,29% 20,99% 21,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,64% 8,81% -1,16% 3,69% 3,16% -6,58% 2,77% 8,36% 11,33% 9,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,71% 74,25% 73,55% 76,19% 77,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,24% -4,64% -4,30% -4,51% -6,25% 51,04% 53,93% 35,83% 32,30% 24,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,99% 40,31% 21,62% 58,91% 56,82% 53,52% 60,52% 57,20% 48,42% 43,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,01% 73,50% 73,52% 69,68% 61,41% 388,14% 483,70% 268,81% 259,34% 237,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!