Visa allt om Nicklas Karlsson Bil & Däck AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 8 104 8 085 7 200 6 142 5 509 5 649 5 118 5 732 6 183 6 072
Övrig omsättning 430 420 440 319 83 48 5 1 31 3
Rörelseresultat (EBIT) 99 562 47 161 -392 -131 -162 -805 131 -360
Resultat efter finansnetto 93 561 44 151 -425 -181 -245 -832 106 -362
Årets resultat 93 561 44 151 -425 -181 -245 -832 106 -262
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 067 897 984 998 1 091 1 382 1 701 1 972 1 951 1 174
Omsättningstillgångar 527 887 427 470 426 522 439 765 881 1 244
Tillgångar 1 594 1 784 1 412 1 468 1 517 1 904 2 140 2 738 2 832 2 418
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 749 676 295 251 101 100 117 112 408 302
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 5 209 273 230 536 905 858 1 260 610
Kortfristiga skulder 840 1 103 908 944 1 186 1 269 1 118 1 769 1 163 1 506
Skulder och eget kapital 1 594 1 784 1 412 1 468 1 517 1 904 2 140 2 738 2 832 2 418
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 132
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 721 1 432 1 364 1 722 1 681 1 644
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 568 435 418 550 489 439
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 534 8 505 7 640 6 461 5 592 5 697 5 123 5 733 6 214 6 075
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 351 1 348 1 200 1 228 1 102 1 130 1 024 955 1 031 1 012
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 500 435 466 474 458 376 360 384 325 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 299 748 225 338 -143 107 109 -528 378 -195
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,24% 12,29% 17,23% 11,49% -2,48% 10,38% -10,71% -7,29% 1,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,21% 31,50% 3,40% 10,97% -25,77% -6,88% -7,34% -29,40% 4,63% -14,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,22% 6,95% 0,67% 2,62% -7,10% -2,32% -3,07% -14,04% 2,12% -5,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,85% 54,89% 54,86% 53,79% 53,55% 53,21% 53,48% 52,30% 58,31% 51,73%
Rörelsekapital/omsättning -3,86% -2,67% -6,68% -7,72% -13,80% -13,22% -13,27% -17,52% -4,56% -4,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,99% 37,89% 20,89% 17,10% 6,66% 5,25% 5,47% 4,09% 14,41% 12,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,74% 65,46% 34,36% 31,36% 17,20% 20,65% 14,67% 17,81% 25,97% 33,93%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...