Visa allt om M. Karlssons Transport i Svängsta AB
Visa allt om M. Karlssons Transport i Svängsta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 681 3 717 2 395 2 210 2 058 2 658 2 142 2 069 2 236 2 001
Övrig omsättning 233 - - 60 4 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 728 726 -142 411 189 423 126 178 190 401
Resultat efter finansnetto 693 709 56 388 157 368 88 131 82 373
Årets resultat 540 312 218 228 90 270 65 74 5 283
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 304 2 108 2 489 1 283 1 296 1 531 1 736 2 102 2 522 971
Omsättningstillgångar 1 756 2 040 1 146 1 370 1 312 1 403 933 777 633 544
Tillgångar 6 060 4 148 3 634 2 652 2 608 2 934 2 669 2 879 3 155 1 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 586 1 247 934 866 638 648 429 464 390 484
Obeskattade reserver 762 762 453 615 520 485 485 485 455 377
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 319 1 203 1 610 577 774 966 1 196 1 406 1 616 143
Kortfristiga skulder 1 392 937 637 594 677 835 560 524 694 510
Skulder och eget kapital 6 060 4 148 3 634 2 652 2 608 2 934 2 669 2 879 3 155 1 516
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 256 202 255 257
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 876 610 553 539 635 227 236 213 166
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 340 239 223 219 251 240 183 166 170
Utdelning till aktieägare 200 200 0 150 0 100 50 100 0 100
Omsättning 3 914 3 717 2 395 2 270 2 062 2 658 2 142 2 069 2 236 2 001
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 227 1 239 1 198 1 105 1 029 886 1 071 1 035 1 118 1 001
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 464 413 427 395 387 302 362 322 342 301
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 155 1 106 329 675 424 718 555 598 628 646
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,97% 55,20% 8,37% 7,39% -22,57% 24,09% 3,53% -7,47% 11,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,03% 17,53% 2,26% 15,72% 7,59% 14,42% 4,72% 6,18% 6,09% 26,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,80% 19,56% 3,42% 18,87% 9,62% 15,91% 5,88% 8,60% 8,59% 20,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,89% 29,67% 21,25% 35,11% 30,86% 21,37% 17,41% 12,23% -2,73% 1,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,98% 44,39% 35,42% 50,74% 39,16% 34,27% 29,47% 28,53% 22,74% 49,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,15% 217,72% 179,91% 230,64% 193,80% 168,02% 166,61% 148,28% 91,21% 106,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...