Visa allt om Xtreme Insight AB
Visa allt om Xtreme Insight AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 920 12 889 13 237 12 744 13 641 12 393 11 177 9 903 9 305 5 823
Övrig omsättning - - 2 33 - 27 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 478 284 171 808 1 520 1 365 684 308 884 380
Resultat efter finansnetto 1 438 228 156 803 1 497 1 320 639 296 873 383
Årets resultat 1 095 108 83 847 578 555 339 194 592 249
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 255 328 424 201 220 230 350 157 228
Omsättningstillgångar 4 495 4 130 4 208 3 792 4 484 4 022 3 463 3 016 2 642 1 814
Tillgångar 4 594 4 385 4 536 4 216 4 684 4 242 3 693 3 367 2 799 2 043
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 888 1 693 2 139 2 456 1 609 1 364 952 733 839 478
Obeskattade reserver 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 220 272 0 0
Kortfristiga skulder 2 706 2 692 2 397 1 760 2 735 2 878 2 520 2 362 1 960 1 565
Skulder och eget kapital 4 594 4 385 4 536 4 216 4 684 4 242 3 693 3 367 2 799 2 043
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 1 415 1 177 914 498 679
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 3 751 3 839 3 736 2 873 1 377 1 546 1 544 2 436 1 075
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 359 1 583 1 356 1 027 1 011 939 741 894 641
Utdelning till aktieägare 1 760 900 0 400 0 333 144 120 300 230
Omsättning 15 920 12 889 13 239 12 777 13 641 12 420 11 177 9 903 9 305 5 823
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 7 8 8 9 10 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 990 1 611 1 655 1 593 1 949 1 549 1 397 1 100 931 971
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 699 654 713 657 579 493 472 370 397 410
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 529 357 267 885 1 567 1 394 804 470 1 052 520
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,52% -2,63% 3,87% -6,58% 10,07% 10,88% 12,86% 6,43% 59,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,24% 6,55% 3,77% 19,17% 32,45% 32,18% 18,52% 9,18% 31,83% 18,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,30% 2,23% 1,29% 6,34% 11,14% 11,01% 6,12% 3,12% 9,58% 6,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,11% 61,01% 100,00% 100,00% 56,96% 60,28% 55,86% 56,65% 74,81% 79,05%
Rörelsekapital/omsättning 11,24% 11,16% 13,68% 15,94% 12,82% 9,23% 8,44% 6,60% 7,33% 4,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,10% 38,61% 47,16% 58,25% 39,70% 32,15% 25,78% 21,77% 29,97% 23,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,11% 153,42% 175,55% 215,45% 163,95% 139,75% 137,42% 127,69% 134,80% 115,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...