Visa allt om ARJOPI AB
Visa allt om ARJOPI AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 753 8 645 10 817 8 488 12 304 4 966 4 371 3 573 3 509 3 631
Övrig omsättning 6 13 23 372 200 190 190 115 28 43
Rörelseresultat (EBIT) -138 -188 72 158 282 404 295 37 169 219
Resultat efter finansnetto -56 -268 -84 -128 105 370 294 35 168 204
Årets resultat -5 -181 5 -137 30 178 181 35 168 204
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 944 1 108 923 957 1 261 10 9 15 26 41
Omsättningstillgångar 2 390 2 665 2 704 3 421 4 564 1 533 1 484 1 087 1 231 1 084
Tillgångar 3 335 3 773 3 627 4 377 5 825 1 544 1 493 1 102 1 258 1 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 105 106 51 212 399 371 245 360 392
Obeskattade reserver 0 0 146 240 233 172 65 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 050 1 310 1 296 1 300 1 876 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 184 2 358 2 079 2 786 3 503 972 1 057 857 897 732
Skulder och eget kapital 3 335 3 773 3 627 4 377 5 825 1 544 1 493 1 102 1 258 1 124
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 360 297 194 209
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 509 1 493 1 246 2 043 1 111 568 405 393 399
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 556 549 403 547 276 271 215 177 172
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 25 150 0 0 0 0
Omsättning 8 759 8 658 10 840 8 860 12 504 5 156 4 561 3 688 3 537 3 674
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 7 4 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 188 2 161 2 704 2 122 1 758 1 242 1 457 1 787 1 755 1 816
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 378 517 511 416 371 351 404 459 383 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 125 124 474 457 560 409 301 49 183 238
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,25% -20,08% - -31,01% 147,76% 13,61% 22,33% 1,82% -3,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,56% -4,96% 1,99% 3,72% 5,08% 26,30% 19,76% 3,36% 13,43% 19,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,59% -2,16% 0,67% 1,92% 2,41% 8,18% 6,75% 1,04% 4,82% 6,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,56% 45,21% 48,43% 45,51% 49,91% 60,23% 60,05% 57,74% 58,14% 59,82%
Rörelsekapital/omsättning 2,35% 3,55% 5,78% 7,48% 8,62% 11,30% 9,77% 6,44% 9,52% 9,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,00% 2,78% 6,06% 5,44% 6,59% 34,05% 28,06% 22,23% 28,62% 34,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 29,90% 33,84% 19,29% 61,06% 75,45% 97,22% 92,05% 75,61% 87,07% 86,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...