Visa allt om Botildenborg Transport Aktiebolag
Visa allt om Botildenborg Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 623 3 390 2 813 2 324 1 967 2 611 2 642 2 531 2 395 3 320
Övrig omsättning 143 99 - - - 42 16 9 - -
Rörelseresultat (EBIT) 392 605 417 282 225 -15 -1 61 -444 392
Resultat efter finansnetto 380 585 379 270 211 -46 -27 42 -483 382
Årets resultat 295 456 294 246 211 -46 -27 42 -386 204
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 437 542 731 287 209 494 446 441 500 321
Omsättningstillgångar 672 962 782 496 192 114 193 151 247 882
Tillgångar 1 109 1 504 1 513 783 401 608 640 592 747 1 204
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 425 580 415 366 154 -192 -146 -119 -161 350
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 218 359 680 174 91 221 286 126 201 151
Kortfristiga skulder 465 565 418 243 156 579 500 585 707 607
Skulder och eget kapital 1 109 1 504 1 513 783 401 608 640 592 747 1 204
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 169 466 460 340 418 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 364 983 811 368 446 439 547 698 690
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 471 341 264 167 281 286 321 365 438
Utdelning till aktieägare 300 450 290 245 0 0 0 0 0 125
Omsättning 3 766 3 489 2 813 2 324 1 967 2 653 2 658 2 540 2 395 3 320
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 4 5 6 5 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 604 565 563 581 393 435 528 633 479 830
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 312 306 265 269 144 200 237 302 296 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 575 793 605 401 305 135 150 215 -293 479
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,87% 20,51% 21,04% 18,15% -24,66% -1,17% 4,39% 5,68% -27,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,35% 40,23% 27,56% 36,02% 56,11% -2,47% -0,16% 11,15% -59,44% 32,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,82% 17,85% 14,82% 12,13% 11,44% -0,57% -0,04% 2,61% -18,54% 11,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,73% 77,08% 75,93% 67,86% 66,95% 72,88% 70,29% 72,58% 67,01% 74,67%
Rörelsekapital/omsättning 5,71% 11,71% 12,94% 10,89% 1,83% -17,81% -11,62% -17,15% -19,21% 8,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,32% 38,56% 27,43% 46,74% 38,40% -31,58% -22,81% -20,10% -21,55% 34,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,52% 170,27% 187,08% 204,12% 123,08% 19,69% 38,60% 23,76% 34,94% 145,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...