Visa allt om GW Skogstjänst Aktiebolag
Visa allt om GW Skogstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 909 2 484 2 185 1 790 1 493 1 334 1 224 1 835 1 491 1 405
Övrig omsättning - 7 20 6 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 48 -17 75 62 -26 9 -96 49 -17 -73
Resultat efter finansnetto 43 -24 74 62 -26 9 -97 49 -17 -73
Årets resultat 1 4 45 62 -26 9 -97 49 -17 -53
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 262 284 353 33 2 14 28 44 59 64
Omsättningstillgångar 412 343 378 281 157 217 111 364 256 281
Tillgångar 674 627 731 313 158 231 139 407 314 344
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 150 146 101 39 65 56 153 104 121
Obeskattade reserver 40 0 29 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 136 167 274 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 346 310 282 212 119 166 83 254 210 223
Skulder och eget kapital 674 627 731 313 158 231 139 407 314 344
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 411 550 441 467
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 591 580 635 392 266 230 0 114 236 232
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 259 257 262 181 138 137 174 314 66 256
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 909 2 491 2 205 1 796 1 493 1 334 1 224 1 835 1 491 1 405
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 955 1 242 1 093 1 790 1 493 1 334 612 918 497 468
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 427 450 575 405 357 293 490 328 319
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 119 52 93 66 -14 23 -80 64 -4 -56
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,15% 13,68% 22,07% 19,89% 11,92% 8,99% -33,30% 23,07% 6,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,12% -2,71% 10,26% 19,81% -16,46% 3,90% -69,06% 12,04% -5,41% -20,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,51% -0,68% 3,43% 3,46% -1,74% 0,67% -7,84% 2,67% -1,14% -5,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 50,12% 58,81% 47,43% 41,13% 43,25% 68,46% 78,37% 92,76% 90,46%
Rörelsekapital/omsättning 3,46% 1,33% 4,39% 3,85% 2,55% 3,82% 2,29% 5,99% 3,09% 4,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,03% 23,92% 23,07% 32,27% 24,68% 28,14% 40,29% 37,59% 33,12% 35,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,08% 110,65% 134,04% 132,55% 131,93% 130,72% 133,73% 143,31% 121,90% 126,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...