Visa allt om Fotograf Peter Carlsson på Österlen AB
Visa allt om Fotograf Peter Carlsson på Österlen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 710 841 716 1 230 1 455 1 787 1 659 1 697 1 517 1 088
Övrig omsättning 27 2 3 7 13 65 54 101 - 2
Rörelseresultat (EBIT) 76 -50 -152 221 312 676 565 504 378 163
Resultat efter finansnetto 22 -62 -159 219 308 674 561 505 378 155
Årets resultat 10 94 179 175 225 368 320 271 225 115
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 858 923 951 971 1 000 960 491 527 127 152
Omsättningstillgångar 510 661 1 020 1 446 1 477 1 256 1 599 1 092 1 596 1 015
Tillgångar 1 367 1 584 1 972 2 417 2 477 2 216 2 089 1 619 1 723 1 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 799 989 1 070 1 065 1 041 961 748 698 626 451
Obeskattade reserver 0 9 197 589 598 599 430 309 175 116
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 568 587 705 763 839 656 912 613 922 600
Skulder och eget kapital 1 367 1 584 1 972 2 417 2 477 2 216 2 089 1 619 1 723 1 167
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 427 416 397 384 385 340 307
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 373 353 0 0 0 14 1 2 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 149 143 166 163 157 154 152 143 126
Utdelning till aktieägare 0 200 175 175 150 145 155 270 200 50
Omsättning 737 843 719 1 237 1 468 1 852 1 713 1 798 1 517 1 090
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 710 841 716 1 230 1 455 1 787 1 659 1 697 1 517 1 088
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 279 584 563 674 677 641 645 632 563 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 87 -34 -132 250 339 707 596 537 416 216
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,58% 17,46% -41,79% -15,46% -18,58% 7,72% -2,24% 11,87% 39,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,63% -3,09% -7,66% 9,18% 12,64% 30,55% 27,05% 31,81% 22,98% 14,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,85% -5,83% -21,09% 18,05% 21,51% 37,88% 34,06% 30,35% 26,10% 15,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,31% 98,45% 94,41% 96,83% 97,53% 97,09% 96,20% 83,09% 87,08% 94,76%
Rörelsekapital/omsättning -8,17% 8,80% 43,99% 55,53% 43,85% 33,58% 41,41% 28,23% 44,43% 38,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,45% 62,88% 62,05% 63,07% 59,82% 63,29% 50,98% 57,18% 43,64% 45,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,79% 112,61% 144,68% 189,52% 176,04% 191,46% 175,33% 178,14% 173,10% 169,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...