Visa allt om Time PR AB
Visa allt om Time PR AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 721 2 282 1 865 1 576 1 103 1 412 1 575 1 279 2 284 3 036
Övrig omsättning - - 5 - - 11 37 36 71 6
Rörelseresultat (EBIT) -32 991 801 933 209 -109 -15 13 105 -476
Resultat efter finansnetto -30 982 801 933 203 -116 -37 -22 14 -509
Årets resultat 161 549 431 511 203 -116 -37 -22 14 -509
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 785 731 702 727 123 125 95 47 64 122
Omsättningstillgångar 882 931 899 523 307 177 289 203 385 779
Tillgångar 1 667 1 662 1 602 1 251 430 303 383 249 449 901
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 573 651 582 815 303 101 52 89 111 -13
Obeskattade reserver 481 735 475 254 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
Kortfristiga skulder 613 275 544 182 126 202 331 160 338 772
Skulder och eget kapital 1 667 1 662 1 602 1 251 430 303 383 249 449 901
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 310 - - 20 153 293 358 511 639
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 210 - 0 88 60 0 0 63
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 112 96 - 37 95 135 121 170 199
Utdelning till aktieägare 160 240 480 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 721 2 282 1 870 1 576 1 103 1 423 1 612 1 315 2 355 3 042
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 - 0 1 3 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 721 2 282 1 865 - - 1 412 525 640 1 142 1 012
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 288 491 337 - - 345 181 243 342 287
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 1 068 857 985 244 -78 -1 49 163 -387
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -68,40% 22,36% 18,34% 42,88% -21,88% -10,35% 23,14% -44,00% -24,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,68% 59,69% 50,00% 74,58% 48,60% -35,97% -3,92% 5,22% 23,83% -52,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,88% 43,47% 42,95% 59,20% 18,95% -7,72% -0,95% 1,02% 4,68% -15,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 96,38% 89,21% 88,88% 89,02% 83,50% 91,42% 79,02%
Rörelsekapital/omsättning 37,31% 28,75% 19,03% 21,64% 16,41% -1,77% -2,67% 3,36% 2,06% 0,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,88% 73,66% 59,46% 80,98% 70,47% 33,33% 13,58% 35,74% 24,72% -1,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,88% 338,55% 165,26% 287,36% 243,65% 87,62% 87,31% 126,88% 113,91% 100,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...