Visa allt om Daabachs Skogstjänster AB
Visa allt om Daabachs Skogstjänster AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 728 6 569 7 111 7 745 7 121 5 576 4 974 4 717 4 969 3 124
Övrig omsättning 95 46 97 409 1 036 317 - 2 226 315
Rörelseresultat (EBIT) 1 010 370 1 454 999 1 593 1 035 497 500 782 162
Resultat efter finansnetto 920 261 1 313 777 1 414 923 426 338 595 73
Årets resultat 714 200 1 021 571 1 036 677 532 301 223 39
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 025 7 186 7 477 9 220 7 644 4 797 3 272 4 494 4 769 2 212
Omsättningstillgångar 2 367 1 825 2 194 1 462 1 753 1 990 1 764 898 1 113 627
Tillgångar 10 393 9 011 9 671 10 682 9 397 6 787 5 036 5 393 5 882 2 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 953 3 439 3 540 2 819 2 547 1 712 1 185 772 532 329
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 300 382 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 486 3 391 3 679 5 523 4 379 2 912 2 149 2 909 3 437 1 351
Kortfristiga skulder 2 953 2 182 2 453 2 340 2 470 2 164 1 703 1 411 1 532 1 056
Skulder och eget kapital 10 393 9 011 9 671 10 682 9 397 6 787 5 036 5 393 5 882 2 840
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 787 750 668 608 566
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 989 996 1 151 1 203 1 087 281 177 317 586 361
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 405 432 404 423 398 325 286 312 375 264
Utdelning till aktieägare 200 200 300 300 300 200 150 120 60 20
Omsättning 6 823 6 615 7 208 8 154 8 157 5 893 4 974 4 719 5 195 3 439
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 243 2 190 2 370 2 582 2 374 1 859 1 658 1 572 1 242 1 041
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 470 485 523 552 500 477 407 431 393 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 606 1 886 2 804 2 851 3 025 2 247 1 720 1 723 1 840 782
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,42% -7,62% -8,19% 8,76% 27,71% 12,10% 5,45% -5,07% 59,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,73% 4,12% 15,12% 9,47% 17,18% 15,40% 9,93% 9,35% 13,40% 5,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,03% 5,65% 20,56% 13,07% 22,67% 18,74% 10,05% 10,68% 15,86% 5,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,71% -5,43% -3,64% -11,34% -10,07% -3,12% 1,23% -10,88% -8,43% -13,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,04% 38,16% 36,60% 26,39% 27,10% 25,22% 23,53% 18,32% 13,72% 14,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,16% 83,64% 89,44% 62,48% 70,97% 91,96% 103,58% 63,64% 72,65% 59,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...