Visa allt om Netto Marknad Sverige AB
Visa allt om Netto Marknad Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 829 280 4 781 245 4 771 279 4 670 212 4 555 447 4 348 298 4 164 454 3 908 378 3 466 541 2 974 676
Övrig omsättning 36 793 38 707 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -42 977 86 583 102 272 42 746 14 341 -119 304 -4 910 32 071 125 -21 675
Resultat efter finansnetto -43 919 84 698 96 833 27 633 -7 067 -143 734 -18 833 27 269 -2 987 -23 800
Årets resultat -42 519 80 598 104 833 60 633 -7 067 -143 734 -18 833 52 069 23 313 -23 800
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 699 878 1 707 862 1 701 878 1 724 596 1 725 613 1 665 076 1 663 813 1 411 453 1 291 284 1 035 969
Omsättningstillgångar 485 290 464 262 464 431 484 360 486 066 495 802 477 937 349 808 294 703 269 195
Tillgångar 2 185 169 2 172 124 2 166 309 2 208 955 2 211 679 2 160 878 2 141 750 1 761 261 1 585 987 1 305 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 052 502 1 095 022 1 014 424 909 590 848 964 856 031 999 765 1 018 598 966 527 943 214
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 6 644 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 9 229 2 823 4 064 11 674 6 644 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 125 550 319 686 516 068 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 997 887 754 593 631 753 1 287 691 1 356 071 1 298 203 1 141 985 742 663 619 460 361 950
Skulder och eget kapital 2 185 169 2 172 124 2 166 309 2 208 955 2 211 679 2 160 878 2 141 750 1 761 261 1 585 987 1 305 164
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 996 2 489 2 345 1 825 2 597 2 779 2 273 1 929 1 882 826
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 472 277 446 636 430 405 415 881 390 331 377 335 309 967 281 580 249 867 217 586
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 174 217 162 173 137 479 122 110 121 313 111 402 102 689 99 363 86 812 83 029
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 866 073 4 819 952 4 771 279 4 670 212 4 555 447 4 348 298 4 164 454 3 908 378 3 466 541 2 974 676
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 361 1 324 1 311 1 309 1 254 1 155 1 015 890 812 702
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 548 3 611 3 639 3 568 3 633 3 765 4 103 4 391 4 269 4 237
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 468 421 399 398 395 377 436 424 438
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 71 071 173 982 181 469 131 148 103 375 8 479 75 663 135 523 99 095 56 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,00% 0,21% 2,16% 2,52% 4,76% 4,41% 6,55% 12,75% 16,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,97% 3,99% 4,72% 1,94% 0,66% -5,50% -0,18% 1,83% 0,03% -1,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,89% 1,81% 2,14% 0,92% 0,32% -2,73% -0,09% 0,82% 0,01% -0,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,84% 24,41% 23,80% 22,86% 22,01% 18,79% 17,65% 21,46% 21,32% 20,77%
Rörelsekapital/omsättning -10,61% -6,07% -3,51% -17,20% -19,10% -18,45% -15,95% -10,05% -9,37% -3,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,17% 50,41% 46,83% 41,18% 38,39% 39,84% 46,68% 57,83% 60,94% 72,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,47% 17,50% 18,34% 9,33% 9,11% 12,24% 10,42% 15,97% 12,24% 26,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...