Visa allt om Combimix AB
Visa allt om Combimix AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Nettoomsättning 292 674 263 702 235 184 202 520 210 984 192 575 163 858 164 847 161 108 132 643
Övrig omsättning 2 066 2 904 3 970 1 025 6 774 2 111 1 612 3 293 671 2 194
Rörelseresultat (EBIT) 15 154 8 950 1 905 4 6 594 7 970 4 280 2 939 6 498 -680
Resultat efter finansnetto 13 238 8 048 4 367 -2 379 4 466 5 939 1 720 389 3 667 -2 889
Årets resultat 9 540 5 490 3 159 -2 002 2 995 4 226 -263 1 031 2 685 -4 283
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 005 80 271 67 787 74 617 72 456 74 873 76 492 80 936 84 581 88 064
Omsättningstillgångar 110 984 93 150 73 749 69 288 73 846 60 596 48 166 46 319 47 417 37 921
Tillgångar 185 989 173 421 141 536 143 905 146 302 135 469 124 658 127 255 131 999 125 985
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 585 38 266 34 018 32 959 34 764 31 331 27 259 26 815 25 436 22 976
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Avsättningar (tkr) 2 645 1 928 2 275 2 499 3 225 2 950 2 066 99 0 0
Långfristiga skulder 76 055 82 060 64 958 66 276 66 436 69 067 69 176 66 298 65 894 65 453
Kortfristiga skulder 65 703 51 166 40 285 42 171 41 877 32 120 26 158 34 043 40 670 37 532
Skulder och eget kapital 185 989 173 421 141 536 143 905 146 302 135 469 124 658 127 255 131 999 125 985
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
Löner till styrelse & VD 2 622 1 383 1 334 1 332 1 299 1 167 1 146 1 126 1 089 1 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 30 227 30 109 29 838 26 608 23 744 21 252 20 041 19 153 17 824 15 359
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 14 100 11 632 11 871 11 075 10 234 8 979 8 410 8 388 7 913 6 893
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 294 740 266 606 239 154 203 545 217 758 194 686 165 470 168 140 161 779 134 837
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 62 60 54 56 51 49 50 50 46 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 721 4 395 4 355 3 616 4 137 3 930 3 277 3 297 3 502 3 015
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 012 745 802 706 716 652 602 597 584 551
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 63 752 19 492 11 395 8 559 14 290 15 438 11 776 10 111 13 269 5 415
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,99% 12,13% 16,13% -4,01% 9,56% 17,53% -0,60% 2,32% 21,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,26% 5,42% 3,78% 0,07% 4,64% 6,18% 3,54% 2,44% 4,93% -0,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,25% 3,57% 2,27% 0,05% 3,22% 4,35% 2,69% 1,88% 4,04% -0,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,30% 47,45% 45,67% 46,16% 44,85% 45,20% 49,40% 44,95% 38,64% 43,18%
Rörelsekapital/omsättning 15,47% 15,92% 14,23% 13,39% 15,15% 14,79% 13,43% 7,45% 4,19% 0,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,36% 22,07% 24,03% 22,90% 23,76% 23,13% 21,87% 21,07% 19,27% 18,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,17% 134,70% 118,31% 107,62% 128,38% 132,22% 125,35% 85,99% 70,11% 68,17%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Nettoomsättning 243 638 255 674 228 583 200 291 206 269 189 860 159 530 159 922 158 042 125 152
Övrig omsättning 1 853 3 969 3 970 1 025 6 774 1 838 1 612 2 485 671 1 778
Rörelseresultat (EBIT) 12 148 12 047 2 270 1 520 6 825 8 634 7 447 4 745 9 736 4 035
Resultat efter finansnetto 8 779 8 132 4 290 -2 440 4 590 11 215 1 104 -965 7 773 -3 722
Årets resultat 4 549 4 978 2 956 -1 608 2 684 10 336 -3 242 -3 495 638 -4 315
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 315 58 937 67 754 74 664 80 126 82 543 79 119 82 609 85 543 88 064
Omsättningstillgångar 102 759 89 432 74 998 79 741 83 134 68 354 54 586 51 010 50 165 35 667
Tillgångar 157 074 148 369 142 751 154 405 163 260 150 898 133 704 133 619 135 709 123 731
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 835 31 706 26 200 24 101 25 676 23 064 16 427 20 539 24 033 23 395
Obeskattade reserver 13 908 12 058 11 739 11 907 13 080 12 359 13 623 9 587 7 057 0
Avsättningar (tkr) 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 60 044 63 952 64 958 66 276 66 436 69 067 69 176 66 298 65 894 65 453
Kortfristiga skulder 52 286 40 653 39 783 52 121 58 069 46 407 34 479 37 196 38 725 34 883
Skulder och eget kapital 157 074 148 369 142 751 154 405 163 260 150 898 133 704 133 619 135 709 123 731
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
Löner till styrelse & VD 1 403 1 383 1 334 1 332 1 299 1 167 1 146 1 126 1 064 1 011
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 27 799 28 279 27 958 24 584 22 373 20 274 18 699 18 571 17 824 15 359
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 13 347 11 464 11 512 10 635 9 996 8 741 8 144 8 265 7 911 6 724
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 245 491 259 643 232 553 201 316 213 043 191 698 161 142 162 407 158 713 126 930
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 56 58 51 52 48 47 48 49 46 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 351 4 408 4 482 3 852 4 297 4 040 3 324 3 264 3 436 2 911
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 784 731 807 720 728 654 593 595 583 551
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 152 21 013 11 737 10 060 14 521 16 102 14 943 11 917 16 489 10 104
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,71% 11,85% 14,13% -2,90% 8,64% 19,01% -0,25% 1,19% 26,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,86% 6,00% 11,32% 0,03% 4,24% 9,04% 2,84% 1,31% 7,81% -1,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,07% 3,48% 7,07% 0,02% 3,36% 7,18% 2,38% 1,09% 6,71% -1,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,88% 47,06% 44,19% 45,68% 43,45% 44,61% 48,20% 47,32% 49,88% 51,24%
Rörelsekapital/omsättning 20,72% 19,08% 15,41% 13,79% 12,15% 11,56% 12,60% 8,64% 7,24% 0,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,54% 27,71% 24,77% 21,29% 21,63% 21,32% 19,80% 20,54% 21,45% 18,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,81% 172,80% 133,43% 116,12% 112,13% 113,38% 117,37% 101,93% 93,58% 68,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...