Visa allt om Skärgårdspraktiken AB
Visa allt om Skärgårdspraktiken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 441 499 362 387 1 386 3 713 3 623 3 435 3 227 2 996
Övrig omsättning - - - - 143 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 66 41 -119 -449 -153 259 274 290 377 506
Resultat efter finansnetto 61 904 -101 -421 -173 410 286 289 569 509
Årets resultat 47 529 -2 -10 -17 280 273 150 304 251
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 15 21 198 334 323 392 481 125
Omsättningstillgångar 1 638 1 850 1 168 1 625 2 043 2 728 2 318 2 105 1 845 2 424
Tillgångar 1 638 1 850 1 182 1 646 2 241 3 062 2 641 2 498 2 327 2 550
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 222 1 409 1 110 1 267 1 514 1 731 1 451 1 178 1 278 1 069
Obeskattade reserver 265 265 40 140 551 735 711 802 739 599
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579
Kortfristiga skulder 150 175 32 239 176 595 478 517 310 303
Skulder och eget kapital 1 638 1 850 1 182 1 646 2 241 3 062 2 641 2 498 2 327 2 550
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - 480 480 485 510
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 29 209 557 1 313 737 655 701 630
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 2 29 152 452 956 905 766 716 549
Utdelning till aktieägare 0 235 230 0 140 200 0 0 250 95
Omsättning 441 499 362 387 1 529 3 713 3 623 3 435 3 227 2 996
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 441 499 362 387 693 743 725 859 807 749
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 15 18 91 369 519 461 434 485 477 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 66 56 -113 -422 -122 345 374 393 471 564
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,62% 37,85% -6,46% -72,08% -62,67% 2,48% 5,47% 6,45% 7,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,03% 49,14% -8,04% -25,21% -4,51% 13,62% 11,09% 14,77% 25,48% 20,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,97% 182,16% -26,24% -107,24% -7,29% 11,23% 8,09% 10,74% 18,38% 17,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,65% 49,10% 37,57% 42,89% 84,99% 93,13% 93,21% 93,45% 94,24% 96,93%
Rörelsekapital/omsättning 337,41% 335,67% 313,81% 358,14% 134,70% 57,45% 50,79% 46,23% 47,57% 70,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,22% 87,34% 96,55% 83,24% 85,68% 74,22% 74,78% 70,27% 77,79% 58,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 975,33% 976,57% 3 231,25% 593,72% 1 068,18% 430,25% 452,09% 379,30% 561,94% 800,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...