Visa allt om Omegapoint AB
Visa allt om Omegapoint AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 205 100 116 308 145 892 128 173 103 491 87 818 80 487 67 352 64 401 63 136
Övrig omsättning 176 154 331 171 335 470 702 1 408 661 478
Rörelseresultat (EBIT) 24 446 10 346 16 088 10 730 10 125 7 886 6 738 5 955 3 880 3 309
Resultat efter finansnetto 24 446 10 351 16 097 10 675 10 217 8 112 6 723 5 958 4 042 3 471
Årets resultat 31 819 6 681 8 905 5 831 4 247 3 262 3 647 2 335 1 578 1 080
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 338 563 730 4 391 4 505 7 522 7 033 8 851 488 512
Omsättningstillgångar 84 322 63 503 68 592 55 233 46 639 34 479 25 711 20 475 22 042 21 187
Tillgångar 84 660 64 067 69 322 59 624 51 144 42 002 32 744 29 326 22 530 21 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 443 11 749 20 768 24 468 18 638 14 391 11 128 7 482 5 147 3 568
Obeskattade reserver 0 16 703 14 781 11 563 9 200 7 283 6 298 5 494 4 598 3 545
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 23 23 23 23 98 98
Kortfristiga skulder 49 217 35 615 33 773 23 593 23 284 20 306 15 295 16 327 12 687 14 487
Skulder och eget kapital 84 660 64 067 69 322 59 624 51 144 42 002 32 744 29 326 22 530 21 699
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 1 192 769 1 380 1 150 1 192 1 013 1 052 758 778 763
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 62 699 36 008 56 222 50 367 40 429 36 548 33 802 28 630 28 438 26 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 131 16 150 23 711 21 229 16 310 14 813 14 245 13 395 13 080 11 939
Utdelning till aktieägare 15 000 8 125 15 700 12 805 0 0 0 0 0 0
Omsättning 205 276 116 462 146 223 128 344 103 826 88 288 81 189 68 760 65 062 63 614
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 115 96 96 97 79 67 65 62 55 54
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 783 1 212 1 520 1 321 1 310 1 311 1 238 1 086 1 171 1 169
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 839 592 893 791 780 854 799 728 812 755
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 671 10 513 16 393 11 102 10 460 8 224 6 996 6 163 4 102 3 552
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 76,34% - 13,82% 23,85% 17,85% 9,11% 19,50% 4,58% 2,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,89% 16,16% 23,22% 18,00% 20,00% 19,32% 20,60% 20,33% 18,00% 16,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,93% 8,90% 11,03% 8,37% 9,88% 9,24% 8,38% 8,85% 6,30% 5,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,31% 68,65% 79,02% 100,00% 80,02% 85,45% 85,63% 85,70% 88,43% 81,42%
Rörelsekapital/omsättning 17,12% 23,98% 23,87% 24,69% 22,57% 16,14% 12,94% 6,16% 14,53% 10,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,87% 38,67% 46,59% 56,16% 49,70% 47,04% 48,16% 39,32% 37,54% 28,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,33% 178,30% 203,10% 234,11% 200,30% 169,80% 133,17% 125,41% 173,74% 146,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...