Visa allt om Edsberga Åkeri i Bollnäs AB
Visa allt om Edsberga Åkeri i Bollnäs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 248 6 050 4 111 3 690 2 555 2 097 1 769 1 469 1 787 1 703
Övrig omsättning 154 209 5 10 3 - - 35 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 065 280 32 130 154 220 231 -102 199 80
Resultat efter finansnetto 992 237 -3 80 134 189 192 -127 135 22
Årets resultat 195 7 0 0 0 2 137 -16 20 4
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 516 2 679 1 409 1 841 919 911 1 030 1 183 893 1 168
Omsättningstillgångar 1 466 1 794 807 675 845 439 364 501 497 312
Tillgångar 5 982 4 473 2 216 2 516 1 764 1 350 1 394 1 684 1 390 1 480
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 510 315 308 308 307 307 306 169 184 165
Obeskattade reserver 1 523 787 567 576 510 381 199 199 310 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 161 1 350 416 707 187 284 395 677 356 635
Kortfristiga skulder 1 790 2 021 925 925 760 377 495 639 540 470
Skulder och eget kapital 5 982 4 473 2 216 2 516 1 764 1 350 1 394 1 684 1 390 1 480
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 282 308 347 391
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 289 1 457 1 515 926 621 191 120 84 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 840 435 426 445 383 251 282 241 224
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 402 6 259 4 116 3 700 2 558 2 097 1 769 1 504 1 787 1 703
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 6 4 4 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 139 1 008 1 028 923 852 1 049 885 735 894 852
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 590 568 503 506 476 513 374 366 346 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 702 721 464 364 246 364 384 129 486 356
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 69,39% 47,17% 11,41% 44,42% 21,84% 18,54% 20,42% -17,80% 4,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,80% 6,26% 1,44% 5,21% 8,73% 16,30% 16,57% -6,06% 14,32% 5,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,39% 4,63% 0,78% 3,55% 6,03% 10,49% 13,06% -6,94% 11,14% 4,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,16% -3,75% -2,87% -6,78% 3,33% 2,96% -7,41% -9,39% -2,41% -9,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,38% 20,77% 33,86% 30,10% 38,71% 43,54% 32,47% 18,74% 29,29% 21,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,90% 88,77% 87,24% 72,97% 111,18% 116,45% 73,54% 78,40% 92,04% 66,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...