Visa allt om Samuelssons Vent & Byggplåt AB
Visa allt om Samuelssons Vent & Byggplåt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 572 6 502 9 961 14 391 10 638 10 170 8 967 7 249 5 767 7 926
Övrig omsättning 36 - - 408 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 186 223 400 2 099 1 144 700 550 662 280 809
Resultat efter finansnetto 1 188 663 404 2 102 1 143 699 546 660 282 804
Årets resultat 2 343 760 365 1 230 691 518 292 332 148 419
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 149 273 475 448 125 90 120 149 119 149
Omsättningstillgångar 3 436 2 517 5 348 6 580 4 407 3 814 3 176 3 239 2 216 2 880
Tillgångar 5 585 2 789 5 823 7 028 4 533 3 904 3 296 3 388 2 335 3 029
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 224 881 3 370 3 317 2 467 1 876 1 758 1 467 1 135 987
Obeskattade reserver 1 136 961 1 154 1 227 802 609 623 479 293 219
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 350 350 0 0 0 0 0 0 0 189
Kortfristiga skulder 874 598 1 299 2 482 1 264 1 420 914 1 443 907 1 635
Skulder och eget kapital 5 585 2 789 5 823 7 028 4 533 3 904 3 296 3 388 2 335 3 029
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 713 652 655 647 601
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 113 3 166 3 330 3 115 1 923 1 139 768 872 992
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 586 929 1 071 945 913 628 544 567 603
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 380 100 0 0 0 0
Omsättning 3 608 6 502 9 961 14 799 10 639 10 170 8 967 7 249 5 767 7 926
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 7 8 8 8 8 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 191 1 626 1 423 1 799 1 330 1 271 1 121 1 208 961 1 321
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 686 588 555 512 449 306 331 350 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 310 425 529 2 192 1 179 729 579 687 310 845
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,06% -34,73% -30,78% 35,28% 4,60% 13,42% 23,70% 25,70% -27,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,29% 23,77% 7,02% 29,95% 25,26% 18,01% 16,69% 19,57% 12,08% 26,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,29% 10,20% 4,11% 14,63% 10,76% 6,91% 6,13% 9,15% 4,89% 10,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,87% 64,47% 60,57% 54,00% 60,27% 57,13% 46,47% 52,53% 59,32% 56,83%
Rörelsekapital/omsättning 71,72% 29,51% 40,65% 28,48% 29,55% 23,54% 25,23% 24,78% 22,70% 15,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,59% 58,46% 73,33% 60,06% 67,46% 59,55% 67,27% 53,48% 57,64% 37,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 386,84% 412,21% 328,48% 217,16% 286,47% 228,94% 287,31% 210,88% 215,44% 162,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...