Visa allt om Reichen Sport AB
Visa allt om Reichen Sport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 36 108 32 848 30 644 27 169 23 064 19 018 14 982 11 939 8 843 7 418
Övrig omsättning 101 1 17 277 292 127 398 478 466 1 570
Rörelseresultat (EBIT) 6 547 5 516 4 209 3 605 2 504 1 774 1 536 641 596 1 454
Resultat efter finansnetto 6 846 5 534 4 148 3 898 2 551 1 527 1 153 650 568 1 200
Årets resultat 5 540 7 320 2 270 2 376 1 662 957 786 489 298 521
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 316 2 078 1 431 245 263 165 328 491 625 25
Omsättningstillgångar 22 690 17 195 15 051 12 942 9 774 7 190 5 431 4 373 4 018 3 652
Tillgångar 23 006 19 273 16 482 13 187 10 037 7 356 5 759 4 863 4 643 3 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 746 10 706 5 086 4 474 2 847 1 986 1 629 1 217 908 910
Obeskattade reserver 0 0 2 997 1 897 1 057 779 669 708 739 613
Avsättningar (tkr) 0 1 193 746 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 156 378 0
Kortfristiga skulder 9 260 7 374 7 653 6 816 6 133 4 592 3 461 2 782 2 619 2 153
Skulder och eget kapital 23 006 19 273 16 482 13 187 10 037 7 356 5 759 4 863 4 643 3 676
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 720 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 653 4 231 3 859 2 949 2 306 1 254 1 639 1 250 960
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 879 1 595 1 349 755 629 552 476 423 314
Utdelning till aktieägare 2 000 1 500 1 000 900 750 800 600 375 180 300
Omsättning 36 209 32 849 30 661 27 446 23 356 19 145 15 380 12 417 9 309 8 988
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 13 12 12 11 9 8 7 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 579 2 346 2 357 2 264 1 922 1 729 1 665 1 492 1 263 1 855
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 460 470 458 439 318 275 289 265 240 321
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 560 5 529 4 222 3 623 2 664 1 937 1 699 804 765 1 470
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,92% 7,19% 12,79% 17,80% 21,27% 26,94% 25,49% 35,01% 19,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,46% 28,80% 25,94% 29,68% 25,69% 24,89% 26,88% 15,13% 13,70% 39,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,96% 16,90% 13,95% 14,41% 11,18% 9,63% 10,33% 6,16% 7,19% 19,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,70% 47,61% 45,14% 47,31% 42,91% 41,66% 44,17% 42,81% 42,11% 31,06%
Rörelsekapital/omsättning 37,19% 29,90% 24,14% 22,55% 15,79% 13,66% 13,15% 13,33% 15,82% 20,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,75% 55,55% 45,04% 45,15% 36,13% 34,80% 36,85% 35,76% 31,02% 36,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,66% 180,85% 153,99% 148,65% 131,14% 120,97% 122,13% 116,50% 119,82% 130,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...