Visa allt om L. Lagefjäll AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 19 744 16 245 11 971 10 460 10 731 10 236 11 117 11 555 10 062 7 210
Övrig omsättning 1 123 412 179 4 163 448 1 213 131 549 359 824
Rörelseresultat (EBIT) 1 126 711 937 2 407 632 1 117 918 557 759 648
Resultat efter finansnetto 434 144 220 709 216 165 211 90 235 349
Årets resultat 1 431 90 137 307 162 136 236 34 389 242
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 644 25 683 23 085 20 750 25 940 19 558 23 688 16 880 14 972 15 913
Omsättningstillgångar 8 615 7 123 6 206 2 997 1 211 1 399 1 002 948 609 486
Tillgångar 34 259 32 806 29 291 23 747 27 151 20 957 24 691 17 828 15 581 16 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 307 876 1 286 2 149 1 992 2 130 2 144 2 058 2 324 1 935
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 145 245 215 528
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 756 28 901 25 851 19 914 23 332 17 299 20 069 13 323 10 399 12 187
Kortfristiga skulder 3 196 3 029 2 154 1 684 1 827 1 528 2 332 2 203 2 644 1 749
Skulder och eget kapital 34 259 32 806 29 291 23 747 27 151 20 957 24 691 17 828 15 581 16 399
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 574 513 - - 0 316
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 318 2 172 2 602 3 561 2 594 1 674
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 1 285 1 201 1 038 1 206 906 779
Utdelning till aktieägare 1 200 0 500 1 000 150 300 150 150 300 0
Omsättning 20 867 16 657 12 150 14 623 11 179 11 449 11 248 12 104 10 421 8 034
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 15 12 12 12 12 13 15 15 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 097 1 083 998 872 894 853 855 770 671 801
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 438 387 372 399 343 311 281 319 234 294
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 611 1 149 1 319 2 873 1 184 1 651 1 469 1 018 1 079 902
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,54% 35,70% 14,45% -2,53% 4,84% -7,92% -3,79% 14,84% 39,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,29% 2,30% 3,47% 10,17% 2,33% 5,33% 3,73% 3,12% 4,87% 3,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,70% 4,64% 8,50% 23,09% 5,89% 10,91% 8,29% 4,82% 7,54% 8,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,94% 60,10% 64,43% 62,91% 65,73% 67,46% 69,69% 63,89% 65,46% 67,55%
Rörelsekapital/omsättning 27,45% 25,20% 33,85% 12,55% -5,74% -1,26% -11,96% -10,86% -20,22% -17,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,73% 2,67% 4,39% 9,05% 7,34% 10,16% 9,14% 12,56% 15,93% 14,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 269,56% 235,16% 288,12% 177,97% 66,28% 91,56% 42,97% 43,03% 23,03% 27,79%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...