Visa allt om Motion & Träning i Göteborg AB
Visa allt om Motion & Träning i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 874 5 461 5 417 4 973 4 912 4 570 4 729 4 472 4 483 4 373
Övrig omsättning 21 36 36 36 36 36 36 36 38 13
Rörelseresultat (EBIT) 368 -234 33 -518 343 -17 203 93 162 -41
Resultat efter finansnetto 353 -252 527 -538 332 -23 182 60 97 -100
Årets resultat 53 -252 527 -366 115 18 96 43 91 -100
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 353 1 456 1 484 1 506 976 976 1 035 1 106 1 012 1 102
Omsättningstillgångar 1 130 1 026 836 725 827 455 617 359 432 533
Tillgångar 2 483 2 483 2 320 2 231 1 803 1 431 1 653 1 465 1 444 1 635
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 330 277 529 2 368 252 315 218 225 135
Obeskattade reserver 0 0 0 0 173 0 49 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 66 100 131 166 281 396 511
Kortfristiga skulder 2 153 2 205 1 791 2 163 1 162 1 047 1 124 965 822 990
Skulder och eget kapital 2 483 2 483 2 320 2 231 1 803 1 431 1 653 1 465 1 444 1 635
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 297 325 307 298 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 297 - - - -
Löner till övriga anställda 1 145 1 497 1 402 1 363 1 228 920 830 801 930 861
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 309 400 385 387 315 352 311 298 342 306
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 895 5 497 5 453 5 009 4 948 4 606 4 765 4 508 4 521 4 386
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 219 1 092 1 083 995 982 914 946 894 897 729
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 382 392 361 351 313 321 298 290 326 231
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 542 -61 206 -374 455 97 320 189 264 61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,75% 0,81% 8,93% 1,24% 7,48% -3,36% 5,75% -0,25% 2,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,86% -9,42% 23,49% -23,22% 19,02% -0,77% 12,28% 6,35% 11,22% -2,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,57% -4,28% 10,06% -10,42% 6,98% -0,24% 4,29% 2,08% 3,61% -0,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,69% 99,21% 97,69% 97,20% 97,78% 96,74% 97,23% 96,20% 96,05% 94,85%
Rörelsekapital/omsättning -20,99% -21,59% -17,63% -28,92% -6,82% -12,95% -10,72% -13,55% -8,70% -10,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,29% 11,16% 22,80% 0,09% 27,48% 17,61% 21,24% 14,88% 15,58% 8,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,25% 44,63% 46,12% 32,50% 68,24% 40,88% 52,40% 37,20% 52,55% 53,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...