Visa allt om DuCalme Concepts AB
Visa allt om DuCalme Concepts AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 466 3 851 4 080 4 621 4 890 4 710 4 060 6 268 3 000 1 884
Övrig omsättning 8 160 80 - 110 - 39 - 251 -
Rörelseresultat (EBIT) 79 194 130 247 609 304 -116 332 437 51
Resultat efter finansnetto 78 195 128 254 619 302 -118 292 343 42
Årets resultat 55 132 87 189 453 113 -29 75 190 42
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 381 433 485 579 618 732 825 877 1 129 1 181
Omsättningstillgångar 1 505 1 721 1 777 1 522 1 811 893 345 440 301 158
Tillgångar 1 886 2 154 2 262 2 101 2 430 1 625 1 170 1 317 1 430 1 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 403 348 215 328 639 186 74 410 335 145
Obeskattade reserver 357 357 357 357 357 357 217 303 153 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 76 316 470 184 619 461
Kortfristiga skulder 1 126 1 450 1 689 1 416 1 359 766 410 420 323 734
Skulder och eget kapital 1 886 2 154 2 262 2 101 2 430 1 625 1 170 1 317 1 430 1 339
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 380 542 128 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 119 1 538 1 561 1 478 1 370 851 1 224 501 212
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 365 474 488 444 357 364 499 173 92
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 500 0 0 18 0 0
Omsättning 3 474 4 011 4 160 4 621 5 000 4 710 4 099 6 268 3 251 1 884
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 5 5 4 4 4 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 867 963 816 924 978 1 178 1 015 1 567 1 500 1 884
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 325 385 416 426 401 449 414 590 424 305
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 131 246 224 346 712 410 10 508 505 244
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,00% -5,61% -11,71% -5,50% 3,82% 16,01% -35,23% 108,93% 59,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,19% 9,10% 5,84% 12,18% 25,51% 18,71% -9,91% 25,36% 30,56% 3,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,28% 5,09% 3,24% 5,54% 12,68% 6,45% -2,86% 5,33% 14,57% 2,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,70% 93,12% 86,37% 93,27% 94,19% 94,48% 95,57% 94,05% 94,23% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,93% 7,04% 2,16% 2,29% 9,24% 2,70% -1,60% 0,32% -0,73% -30,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,13% 29,08% 21,82% 28,87% 37,12% 27,64% 19,99% 47,70% 31,13% 10,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,44% 114,69% 101,36% 104,03% 130,91% 115,54% 74,88% 93,10% 73,68% 21,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...