Visa allt om Luleå Golf AB
Visa allt om Luleå Golf AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 901 5 218 5 125 5 424 5 637 5 069 4 531 4 234 4 282 4 535
Övrig omsättning 238 294 483 391 341 419 512 420 362 346
Rörelseresultat (EBIT) 697 72 50 99 343 131 584 198 273 4
Resultat efter finansnetto 681 67 49 74 330 128 583 190 273 10
Årets resultat 500 50 47 64 142 280 425 87 51 10
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 960 436 600 641 792 575 449 491 563 487
Omsättningstillgångar 1 559 1 702 1 178 1 042 807 960 862 671 438 405
Tillgångar 2 519 2 139 1 778 1 683 1 599 1 535 1 311 1 162 1 001 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 329 829 780 733 668 645 656 231 143 93
Obeskattade reserver 141 104 113 130 153 25 280 278 207 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 443 221 206 0 139 406 0 0 100 200
Kortfristiga skulder 606 985 681 821 639 459 376 654 551 600
Skulder och eget kapital 2 519 2 139 1 778 1 683 1 599 1 535 1 311 1 162 1 001 892
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 210 83 61 12 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 732 1 874 1 615 1 534 1 520 1 264 1 321 1 007 1 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 498 493 493 478 441 324 364 268 464
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 139 5 512 5 608 5 815 5 978 5 488 5 043 4 654 4 644 4 881
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 180 1 044 1 025 1 085 1 127 1 014 1 133 1 059 1 071 1 134
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 471 460 482 470 420 407 390 434 324 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 010 310 290 344 579 326 710 355 421 257
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,09% 1,81% -5,51% -3,78% 11,21% 11,87% 7,01% -1,12% -5,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,71% 3,41% 2,87% 4,75% 21,76% 8,66% 45,00% 17,21% 28,97% 2,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,83% 1,40% 1,00% 1,47% 6,17% 2,62% 13,02% 4,72% 6,77% 0,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,15% 13,74% 9,70% 4,07% 2,98% 9,88% 10,73% 0,40% -2,64% -4,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,13% 42,55% 48,83% 49,58% 48,83% 43,22% 65,78% 37,51% 29,17% 10,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 254,79% 171,27% 170,78% 125,09% 122,69% 204,36% 229,26% 102,60% 79,49% 67,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...