Visa allt om World Trade Center i Göteborg AB
Visa allt om World Trade Center i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 850 0 0 2 661 4 356 3 686 2 701 2 096 2 028 1 900
Övrig omsättning - - 88 - 4 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 -30 63 -801 806 987 346 258 182 144
Resultat efter finansnetto 1 037 -60 210 1 602 842 966 360 285 146 137
Årets resultat 1 075 -1 1 028 1 602 491 580 196 158 101 102
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 879 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Omsättningstillgångar 3 223 3 016 3 531 3 972 2 815 1 987 1 549 955 943 1 152
Tillgångar 4 102 3 266 3 781 4 222 3 065 2 237 1 799 1 205 1 193 1 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 837 2 462 2 863 2 085 883 892 511 435 398 387
Obeskattade reserver 638 697 763 654 654 478 314 224 158 158
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 627 107 155 1 483 1 528 867 973 546 638 858
Skulder och eget kapital 4 102 3 266 3 781 4 222 3 065 2 237 1 799 1 205 1 193 1 402
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 511 514 480 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 986 904 901 350 266 61 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 28 453 394 478 367 256 200 305
Utdelning till aktieägare 0 700 400 250 400 500 200 120 120 90
Omsättning 850 0 88 2 661 4 360 3 686 2 701 2 096 2 028 1 900
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - - 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 850 - - 1 331 2 178 1 843 1 351 1 048 1 014 1 900
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 707 - - - 671 726 656 552 388 788
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 -30 63 -801 806 987 346 258 182 159
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -38,91% 18,18% 36,47% 28,86% 3,35% 6,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,28% - - 37,99% 27,50% 44,21% 20,29% 23,82% 15,59% 10,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 122,00% - - 60,28% 19,35% 26,83% 13,51% 13,69% 9,17% 7,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - 100,00% 100,00% 100,00% 75,75% 100,00% 100,00% 74,16%
Rörelsekapital/omsättning 305,41% - - 93,54% 29,55% 30,39% 21,33% 19,51% 15,04% 15,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,29% 92,03% 91,46% 61,47% 44,54% 55,62% 41,27% 49,80% 42,90% 35,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 514,04% 2 818,69% 2 278,06% 267,84% 184,23% 229,18% 159,20% 174,91% 147,81% 134,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...