Visa allt om Perssons Byggvaror i Vingåker AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 16 220 14 648 14 856 11 801 11 958 17 217 11 853 11 674 12 967 16 227
Övrig omsättning 193 220 104 33 835 101 0 187 203 11
Rörelseresultat (EBIT) 1 120 1 697 746 863 1 583 -217 850 227 -265 474
Resultat efter finansnetto 1 102 1 674 1 143 831 1 493 -304 742 145 -387 357
Årets resultat 865 1 315 1 009 625 1 164 -47 472 24 -37 18
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 517 589 1 111 1 372 1 190 715 381 397 1 113 1 696
Omsättningstillgångar 7 080 7 043 6 550 5 204 4 140 3 991 4 724 4 297 2 958 4 661
Tillgångar 7 597 7 633 7 661 6 576 5 330 4 706 5 104 4 694 4 071 6 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 749 4 885 3 569 2 560 1 936 772 819 347 323 359
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 257 120 0 350
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 107 184 371 206 255 213 493 1 007 1 341
Kortfristiga skulder 1 847 2 641 3 908 3 645 3 189 3 680 3 815 3 734 2 742 4 307
Skulder och eget kapital 7 597 7 633 7 661 6 576 5 330 4 706 5 104 4 694 4 071 6 357
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 270 3 670 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 807 1 150 816 1 741 3 465
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 557 329 380 847 1 415
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 413 14 868 14 960 11 834 12 793 17 318 11 853 11 861 13 170 16 238
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 4 4 4 3 4 6 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 244 2 930 3 714 2 950 2 990 4 304 3 951 2 919 2 161 1 475
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 298 217 229 210 237 591 493 364 475 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 292 1 889 935 1 051 1 730 -133 889 1 699 -80 697
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,73% -1,40% 25,89% -1,31% -30,55% 45,25% 1,53% -9,97% -20,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,74% 22,23% 15,51% 13,12% 28,78% -4,55% 16,65% 4,84% -6,41% 7,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,91% 11,59% 8,00% 7,31% 12,83% -1,24% 7,17% 1,94% -2,01% 2,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,58% 23,81% 17,36% 22,59% 21,28% 20,17% 26,56% 25,75% 31,28% 50,06%
Rörelsekapital/omsättning 32,26% 30,05% 17,78% 13,21% 7,95% 1,81% 7,67% 4,82% 1,67% 2,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,67% 64,00% 46,59% 38,93% 36,32% 16,40% 19,97% 9,39% 7,93% 9,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,16% 89,59% 58,55% 36,68% 38,85% 33,99% 31,80% 64,94% 36,69% 63,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!