Visa allt om Carl Stahl AB
Visa allt om Carl Stahl AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 54 867 47 877 46 382 47 401 42 311 39 337 37 770 30 131 22 071 25 010
Övrig omsättning 513 281 687 233 216 625 279 1 091 342 100
Rörelseresultat (EBIT) -872 -942 643 -160 547 -196 1 656 1 778 -1 901 -2 440
Resultat efter finansnetto -961 -1 015 571 -244 491 -183 1 702 1 743 -1 984 -3 243
Årets resultat -961 -1 015 571 -244 491 -441 3 280 1 743 -1 984 -3 243
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 893 1 942 1 408 1 510 1 612 1 662 1 910 206 56 252
Omsättningstillgångar 26 762 17 492 18 574 18 530 16 813 14 602 15 584 13 746 10 026 10 500
Tillgångar 28 655 19 434 19 982 20 040 18 426 16 264 17 495 13 953 10 081 10 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 556 4 519 5 534 4 963 5 207 4 716 5 157 1 876 133 133
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 104 238 0 53 232 1 976
Kortfristiga skulder 25 097 14 915 14 447 15 078 13 115 11 310 12 338 12 023 9 716 8 644
Skulder och eget kapital 28 655 19 434 19 982 20 040 18 426 16 264 17 495 13 953 10 081 10 753
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 755 991 815 572
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - 0 6 444 6 658 6 262 5 685 3 702 2 966 2 712 2 304
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader - 0 2 823 2 914 2 975 2 702 2 106 1 995 1 799 1 408
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 55 380 48 158 47 069 47 634 42 527 39 962 38 049 31 222 22 413 25 110
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 16 11 15 14 13 10 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 048 2 992 4 217 3 160 3 022 3 026 3 777 3 348 2 452 3 126
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 629 651 846 637 675 660 681 662 592 545
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -703 -877 736 -47 666 -98 1 721 1 832 -1 680 -2 224
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,60% 3,22% -2,15% 12,03% 7,56% 4,15% 25,35% 36,52% -11,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,97% -4,81% 3,30% -0,74% 3,08% -1,12% 9,73% 12,84% -18,03% -22,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,55% -1,95% 1,42% -0,31% 1,34% -0,46% 4,51% 5,95% -8,24% -9,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,81% 32,46% 31,34% 33,41% 36,46% 34,21% 34,29% 35,24% 30,49% 26,42%
Rörelsekapital/omsättning 3,03% 5,38% 8,90% 7,28% 8,74% 8,37% 8,59% 5,72% 1,40% 7,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,41% 23,25% 27,69% 24,77% 28,26% 29,00% 29,48% 13,45% 1,32% 1,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,70% 46,94% 50,86% 48,89% 54,59% 54,33% 68,96% 65,30% 36,93% 50,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...